40% af de indsatte har ADHD

On 27. April 2016 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

40% af de indsatte mellem 20-29 år lider af ubehandlet ADHD. Halvdelen af disse har haft det siden barndommen, og 60% af dem der har haft det siden barndommen, har det fortsat i livet som voksen. Det betyder at mindst 25% af alle indsatte i alderen 15+ år, har ubehandlet ADHD.

ADHD? – “Gå direkte i fængsel”

40% af de indsatte har ADHD

Er personer med ADHD, født kriminelle?

Nej, der er ingen videnskabeligt bevis på at personer med ADHD har en medfødt “kriminalitet” i sig.

Men mange med ADHD vokser op i en barndom som er præget af impulsive handlinger, ukontrollerede følelser, slåskamp og vold.

Dette skyldes flere faktorer, primært relateret til den manglende modenhed i hjernens fysiske udvikling, der betyder at man har en nedsat alderssvarende modenhed på impulsiv -og selvkontrol, svarende til 30-40%, set i forhold til en jævnaldrende, uden ADHD.

Denne forsinkelse i hjernens fysiske udvikling fortsætter indtil omkring 30-års alderen, hvorefter hjernen rent fysisk, er færdigtudviklet.

Dette betyder dog IKKE at man er helbredt for sin ADHD, blot at nu holder hjernen op med at vokse.

Omkring 40% af de der har haft alvorlige symptomer på deres ADHD som barn, vokser fra dem, altså de mest alvorlige, hvorimod 60% fortsætter med at have de alvorlige symptomer – hele livet.

Social isolation medfører voldelig adfærd

En undersøgelse viste for nyligt, at 76% af alle børn med ADHD, på 3. klassetrin, ingen venner havde, altså INGEN venner overhovedet.

Dette skyldes flere faktorer, men primært at de fra den tidlige skolealder, har haft mange konfrontationer med klassekammeraterne og at disse ofte har udviklet sig til aggressiv adfærd, hos det frustrerede barn med ADHD.

For mit eget vedkommende, husker jeg ganske tydeligt hvordan jeg ikke kunne “finde ud af dét dér med at lege med de andre” som barn.

Det førte til at jeg ikke selv engagerede mig i leg med andre, men blot gik rundt for mig selv. Omkring 10-12 års alderen var der nogle større drenge på skolen der begyndte at mobbe mig, hvilket jeg først ikke rigtigt tog notits af, for der det betød ikke noget for mig, følelsesmæssigt, for jeg var ligeglad med om jeg havde nogle venner, jeg havde det fint med at være mig selv og følte mig aldrig ensom.

Men mobningen udviklede sig langsomt til at blive mere og mere fysisk af karakter, og endte med at jeg brød ud i et raseri af den anden verden, fik et blackout og vågnede op efter nogen tid, for at se at de 3 drenge der havde drillet, havde fået bank, mange bank, og åbenbart af mig.

Efter den episode var der ingen der mobbede mig længere, og jeg fik fred til at gå for mig selv.

Det er min historie, men hvad med de børn som ikke har den “defekt i hjernen” som gør at de får nok og reagerer?

De lader det hele gå indad og bliver langsomt mere og mere ensomme og utrygge.

Derfor udvikler 80% af vi med ADHD f.eks. angst eller depression, allerde i barndommen.

Men 67% af os, udvikler den langt farligere Oppositionel Adfærdsforstyrrelse, (ODD).

ODD skyldes 3 faktorer;

  1. Ubehandlet ADHD
  2. Inkonsekvent opdragelse, pga. af impulsiv adfærd hos forælderen
  3. Det psykosociale miljø, der hvor man vokser op (familie, venner, lokalsamfund etc.)

Hvis man har ubehandlet ADHD, ikke får fast rammer og struktur, samt bliver socialt isoleret, så er det let at finde samhørighed med andre utilpassede jævnaldrende.

Her er et fællesskab, et formål og en følelse af respekt fra andre omkring en, som man aldrig har følt i sin barndom.

Derfor udskifter mange deres “gamle” familie, med den “nye” familie, og bliver mere og mere opslugt i dette fælleskab.

Ubehandlet ADHD kan føre til Sociopati

ODD er forstadiet til den langt mere alvorlige, Conduct Disorder (CD),

CD er en meget alvorlig adfærdsforstyrrelse, hvor respekten og empatien for andres vel, dyr og mennesker, er blevet så beskadiget, at man bliver følelseskold overfor den skade de måtte forvolde andre, og ingen anger eller skam føler ved resultatet af sine handlinger.

Såfremt man ikke kommer i behandling for CD, så bliver diagnosen CD udskiftet med den værste (efter min mening) af alle adfærdsforstyrrelser, nemlig Anti-Social Personality Disorder (ASPD), det vi i gamle dage kaldte for en psykopat, men som i dag kaldes for en Sociopat.

Sociopater afviger fra andre mennesker ved at have mistet evnen til at føle empati og evnen til at føle frygt.

De er ligeglade med andre og ligeglade med fremtidige konskvenser, så derfor har de let ved at forøve vold mod andre, uden at få det dårligt over det, bagefter.

Fængslerne bugner med personer der har ubehandlet ADHD

En svensk undersøgelse fra af Paul Licthenstein et al. (2009), viste at 36,6% af de mænd der sad i fængsel i Sverige, havde ubehandlet ADHD, for kvinderne var tallet 15,4%.

Han skriver:

36.6% were convicted for at least one crime during follow-up. The corresponding figures for the matched general population controls were 0.2% and 8.9%, respectively. Among female patients, 62.7% had taken ADHD-medication and 15.4% were convicted for at least one crime (Table 1), compared to 0.1% and 2.2% among controls.

Screen Shot 2016-04-27 at 21.38.59

Among patients with ADHD, we found an inverse association between pharmacological treatment for ADHD and the risk of criminality. Potential beneficial effects would have to be carefully weighed against potential adverse effects of medication, including over-prescription and side effects

Medication for Attention Deficit-Hyperactivity Disorder and Criminality

De tal som jeg har brugt i mine beregninger, er lidt nyere, fra 2015, og kommer fra den, efter min mening, mest vidende forsker inden for ADHD og kriminalitet (og komorbiditet), Dr. Susan Young, Imperial College London, som har lavet mange studier af personer med ADHD, i relation til kriminalitet og adfærd.

Dr. Young skriver i sit meta-studie (et stort studie af mange andres studier, en slags oversigt over alle undersøgelser inden for et område), at 25,5% af alle indsatte (kvinder og mænd), havde ubehandlet ADHD. Hun deler envidere de indsatte op i <= 18 år og > 18 år, således at vi kan se hvordan udviklingen foregår.

Hun skriver:

Overall, the estimated prevalence of ADHD in incarcerated populations is 25.5% based on diagnostic clinical interviews. The ADHD prevalence was estimated to be significantly lower in studies with current diagnoses compared with retrospective diagnoses. There was a large variation in ADHD prevalence between countries, but this was no longer evident when grouped regionally. This systematic review and meta-analysis found, on average, a fivefold increased prevalence of ADHD in youth prison populations (30.1%) and a 10-fold increase in adult prison populations (26.2%) compared with published general population prevalence (3–7% and 1–5%, respectively). Female adults had a lower prevalence of ADHD, when compared by age and gender, than male adults. However, the risk for females was almost as high as that for males.

A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations

Et andet studie som Dr. Young har lavet sammen med den islandske forsker Gudjonsson, fra 2016, viser en tydelig korrelation mellem ubehandlet ADHD i barndommen, CD i ungdommen og fængsling senere i livet.

De har fulgt 173 drenge fra de var omkring 6 – 8 år og 19 år frem, for at se hvordan de udviklede sig, set i forhold til kriminel adfærd.

De skriver:

Significant main effects for total and violent convictions were found, the strongest being for violent criminal offenses. Conduct problems predicted general offending (irrespective of the type of conviction), whereas emotional problems were the single best predictor of violent convictions. Hyperactivity was not a significant predictor in the models.

De danske tal lyder således …

I 2014 var der en befolkning på 5.707.251 personer. Ifølge prævalens for ADHD (Sundhedsstyrelsen) som er på 5%, betyder det at 285.383 danskere har ADHD. Af dem er 237.349 over 15 år.

I gennemsnit har vi i Danmark fængslet ca. 18.500 personer om året, med ubetinget straf, i perioden fra 2006 til i dag.

Af disse, har 25.5% ubehandlet ADHD. Det svarer til ca. 4.700 personer om året, eller 9,7% af alle med ADHD i alderen 20-29 år.

Af disse har 50% haft ubehandlet ADHD siden deres barndom,  og af dem har 60% fortsat alvorlige symptomer i voksenlivet.

Den gennemsnitlige straf er 6 måneders ubetinget fængsel, hvilket koster 1.950 kr. pr. døgn, jf. Kriminalforsorgen.

Prisen for de ca. 30.000 døgn, som de unge mennesker med ADHD, tilsammen skal afsone, er således omkring 20. mio. kr, om året.

Grafisk ser det således ud:

40% af de indsatte har ADHD

Hvad skyldes denne skyhøje tendens?

Med et ord: Medicin

40% af de indsatte har ADHD

Med lidt flere ord, skal årsagen findes i manglende medicinering i barndommen.

Licthenstein et al. (2009), har påvist at alene medicinering af VOKSNE kriminelle, nedbringer antallet af nye overtrædelser, med 32% for mænd og 41% for kvindernes vedkommende!

Hvis nu man havde begyndt med medicinsk og terapeutisk behandling, allerede fra 4 års alderen, så kunne man have undgået at 67% udvikler ODD, som senere bliver til CD (som omkring 35% af alle indsatte med ADHD har, ved siden af deres ADHD), og kunne potentielt reducere antallet af børn der vokser op og bliver kriminelle, med op til 35-40% – det er vel værd at tage med, ikke?

Så hvad gør vi i Danmark?

40% af de indsatte mellem 20-29 år lider af ubehandlet ADHD

I rest my case …

/ADDspeaker

Trackbacks & Pings

  • ADDspeaker » Har mit barn ADHD? :

    […] Så når vi neglierer behandling i barndommen, så skaber vi kriminelle unge med misbrug, overdrevent sexuelt behov, kort tidshorisont og de ender som fraskilte forældre til børn som de har fået inden de fyldte 20 år, uden uddannelse og for 40% af de indsatte i de danske fængslers vedkommende – i spjældet! Læs mere om dette her: 40% af de indsatte har ADHD […]

%d bloggers like this: