Eksklusionssagen fra Ringkøbing-Skjern

On 13. October 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Danmark overtræder national og international lovgivning ved åbenlys og offentlig diskrimination af børn med ADHD. 

Det er sket for en udvalgt gruppe af børn med diagnosen ADHD i forbindelse med en tur til København for alle de andre 6.500 skoleelever i Ringkøbing-Skjern Kommune, lige bortset fra de af dem, der havde ADHD.

ADHD eksklusionssagen fra Ringkøbing-Skjern

Da ADHD er anerkendt som værende et handicap, er børnenes rettigheder beskyttet af FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicapServiceloven og Forskelsbehandlingsloven.

Verdens største ADHD organisation, amerikanske CHADD har udtrykt deres sympati for vores arbejde med sagen og har tildelt os den ære at videregive vores artikel Denmark openly discriminate children with disabilities der blev offentliggjort d. 11. oktober 2015. Dette betyder at artiklen nu bliver delt med CHADD’s mere end 11.900 “followers” på Twitter. Her hos ADDspeaker.net, der er en non-profit online blog, hvor vi skriver om emner der vedrører #ViMedADHD, er vi meget stolte over den anerkendelse og den uvurderlige opmærksomhed som CHADD har givet børnene i sagen. Mest af alt er vi stolte, fordi det er lykkedes os at sætte nogle diskriminerede børn fra Vestjyllandverdenskortet, i håb om at Danmark vil indse hvor stor en uret disse børn har været udsat for. Internationalt er der ingen tvivl, hvilket denne opbakning er tydeligt bevis for.

 

Denmark openly discriminate children with disabilities!

The world’s largest and most prestigious, non-profit ADHD interest organisation, CHADD.org, have today given ADDspeaker.net the great honour of recognition, by favouriting our work on the cause “Denmark openly discriminate children with disabilities!” to their more than 11.9k followers, which is a very welcomed token of support, in our continued efforts to bring Denmark in compliance with their ratification of the United Nations – Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thank you ever so much, CHADD for the attention and support to these children, and for your interest in our just cause to eradicate the injustice!

Denmark openly discriminate children with disabilities!

Danmark overtræder åbenlyst børns handicaprettigheder!

Danmark overtræder national og international lovgivning ved åbenlys og offentlig diskrimination af en udvalgt gruppe af børn med diagnosen ADHD, som er anerkendt og beskyttet af FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicapServiceloven og Forskelsbehandlingsloven som værende omfattet af reglerne for at være et handicap.

Tak! for din interesse i ADHD eksklusionssagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det har stor betydning for de berørte parter, at medierne og du, til stadighed har fokus på denne groteske sag, idet den har stor principiel betydning for de op imod 280.000 mennesker der dagligt lever med ADHD i Danmark, og ikke mindst for at få overbragt en officiel undskyldning til de børn der intet har gjort forkert, andet end at være blevet født med en psykisk lidelse, der medfører et ekstremt socialt invaliderende handicap, i mødet med samfundets normer og krav.

Mit navn er Peter og jeg er en af #ViMedADHD. Jeg er 43 år gammel og har været diagnosticeret siden jeg var 40 år. Historien her handler ikke om mig, men udelukkende om de børn der er blevet diskrimineret imod og jeg nævner det kun for at illustrere at jeg personligt forstår hvad det vil sige at leve med konsekvenserne af en diagnose som ADHD – set indefra.

ADHD eksklusionssagen fra Ringkøbing-Skjern

Resumé af ADHD eksklusionssagen fra Ringkøbing-Skjern

Kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget 3,2 mio. kr til at sende 6.500 elever fra 2.-9. klasse fra folke- og friskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune til DR Koncerthuset og København. Nogle få uger før turen får forældre til de børn i kommunens skoler der har ADHD at vide at deres børn ikke må komme med, med begrundelsen “at det ikke er i barnets tarv“.

Forældre til nogle af børnene retter henvendelse til formand for Børne -og Familieudvalget Lennart Qvist der bekræfter at de bakker op om skoleleder Margit Holst Plougmann beslutning og stadfæster at begrundelsen er “at det ikke er i barnets tarv“, og vælger dermed bevidst at ekskludere en udvalgt gruppe af børn med ADHD og segregere dem fra de 6.500 andre skoleelever i kommunen.

Efterfølgende udtaler medlemmer af kommunalbestyrelsen sig offentligt i pressen som f.eks. formand for Kultur -og Fritidsudvalget Kristian Ahle gør det i artikelen “Kristian Ahle: Satsningen var alle pengene værd” i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 20. sept. 2015, hvori han udtaler […] børnene har fået en oplevelse, der har været med til at styrke det sociale sammenhold […]. 

PÅSTAND

Der er i denne sag tale om en klokkeklar bevidst diskrimination af en udvalgt gruppe af børn med ADHD fra en fælles tur til København, hvor alle andre skoleelever i Ringkøbing-Skjern Kommune deltog.

Dette faktum gør, at denne sag er langt mere alvorlig og har større principiel betydning end den umiddelbart fremstår. At udvælge en gruppe af personer og ekskludere dem fra “gruppen af alle de andre” på baggrund af deres handicap, er uomtvisteligt selve definitionen af diskrimination.

At begrundelsen “at det er i barnets tarv” bliver anvendt og idet denne begrundelsen er anvendt, først af en skoleleder og derefter stadfæstet af et ansvarligt medlem af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune, gør at der her er tale om mere end 20 separate overtrædelser af de helt basale principper i FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap, foruden de deraf yderligere afledte overtrædelse af Serviceloven og Forskelsbehandlingsloven.

Der er i dansk lovgivning ikke længere nogen lovformelig anvendelse af begrebet “barnets tarv”, idet det i Serviceloven er blevet fjernet og erstattet med begrebet “barnets eller den unges bedste” for at sikre at dansk lovgivning er i overensstemmelse med FN’s konventioner.

Ergo er begrundelsen, barnets tarv, ikke en lovlig grund at henvise til og deres begrundelse bygger derfor på et fundament, som ikke er gældende i den lovgivning, Serviceloven, som alle kommunale instanser (og deres ansatte) er underlagt og hvori kommunalbestyrelsen har det reelle ansvar for at loven overholdes af kommunens ansatte.

Således har både skoleleder og formand for Børne -og Familieudvalget dermed foretaget en handling der er diskriminerende overfor en særligt udvalgt gruppe, hvilket er i direkte modstrid med FN’s konventioner.

I sagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune er der derfor ikke “blot” tale om en sag med nogle børn med et “besværligt” handicap der er blevet udelukket fra fællesskabet, sagen er langt mere alvorligt idet der her er tale om et komplet kollaps i de fundamentale menneskelige rettigheder, som gælder for alle mennesker i hele verden og hvor vi som danskere er sikret via Danmarks medlemskab af FN og efterfølgende yderligere i vores ratificering af FN’s konventioner.

Sagen viser med al tydelighed, hvor ret Institut for Menneskerettigheder har i deres status rapport for 2014/2015 når de fremhæver at […] Komitéen udtrykker blandt andet bekymring over, at Danmark ikke har et forbud mod diskrimination på grund af handicap […], når det, som i dette tilfælde, er de mennesker som er ansat til at beskytte borgerne imod overtrædelser af disse rettigheder, er dem der begår overtrædelserne selv.

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.
Artikel 1 i FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

KONKLUSION

Som et resultat at ovenstående, har jeg valgt at tage denne sag til mit hjerte og forsøge at få skabt præcedens for at det rent faktisk er ulovligt at diskriminere personer alene på baggrund af deres handicap, som det så tydeligt ses i denne sag fra Ringkøbing-Skjern.

Ydermere har jeg valgt at bringe sagen videre til det internationale samfund ved at henvende mig til den amerikanske ADHD-forening, CHADD der med sin markante indflydelse, nationalt og internationalt, således kan bistå med at udbrede kendskabet til at vi i Danmark tillader diskrimination af børn med ADHD.

Det er mit håb at dette tiltag vil kunne medvirke til at lægge et mærkbart internationalt pres på de ansvarlige instanser i Danmark, der har valgt at se igennem fingrene med hele episoden og dermed indirekte har medvirket til at facilitere overtrædelserne.

/Peter Vang @ ADDspeaker.net

ADDspeaker er en non-profit blog der udelukkende har til formål at øge forståelsen i samfundet af ADHD for derigennem at skabe en øget anerkendelse og respekt for de mennesker der lever med det usynlige handicap som en psykisk lidelse som ADHD medfører. ADDspeaker er uafhængig af politiske, religiøse, finansielle og alle andre forhold der måtte have indvirkning på værdigrundlaget for det arbejde som udføres. 

Sagen i detaljer med henvisning til relevant baggrundsviden og kilder

Faktaboks om ADHD

Rockwool-fonden skriver i deres nyhedsbrev fra september 2014 om ADHD at […] voksne med ADHD er markant dårligere stillet end andre […] og fonden har ydermere beregnet at […] det koster samfundet ca. 100.000 kr. om året, per voksen med ADHD […].

Set i det lys er det ikke svært at forstå at hvorfor ca. 66% med ADHD er uden for arbejdsmarkedet, og hvor de mange med ADHD der først blev diagnosticeret som voksne tjener 114.000 kr. mindre om året end befolkningen bredt set, har 4.000 kr (netto) mindre om måneden til rådighed end befolkningen bredt set, at mennesker med ADHD har 3 gange så stor risiko for at inden de fylder 45 år, at op mod 85% af voksne med ADHD også har anden psykisk lidelse og listen fortsætter i det uendelige med nedslående statistisk materiale der beskriver på hvor mange forskellige måder en diagnose som ADHD påvirker alle livsvilkår for den enkelte.

#ViMedADHD

Mange af årsagerne til disse facts skal findes i de utallige sociale traumer som er typiske symptomer for #ViMedADHD og hvor årsagen ofte kan aflæses som et direkte resultat af den tidlige diskrimination og stigmatisering som følger med det at have ADHD, som så igen medfører en overvældende risiko for følelsen af social isolation, begyndende allerede i barndommen. Derfor er denne sag ikke uden principiel betydning for #ViMedADHD

Hvad betyder ADHD?

ADHD er en forkortelse af Attention Deficit Hyperkinetic Disorder eller på dansk Opmærksomhedsforstyrrelse, med eller uden, hyperaktivitet. I Danmark er ADHD klassificeret som værende en hyperkinetisk forstyrrelse efter WHO’s ICD-10 diagnosesystem. I andre lande, bl.a. USA anvender man en anden standard, kaldet DSM-V hvor ADHD har en lidt bredere definition, men i store træk peger på de samme årsager og diagnose regler.

Lægehåndbogen på sundhed.dk beskriver ADHD således;

ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge 1, 2, 3. Prævalensen af ADHD vurderes at være ca. 5 %, højest blandt børn (7 %) og lavere blandt unge (3 %). Antallet af diagnostiserede voksne er øget betragteligt gennem de senere år.

Den videnskabelige empiriske forskning på området, der naturligt er år forud for reglerne i diagnosesystemerne, peger mere og mere i retning af at ADHD ikke blot er en opmærksomhedsforstyrrelse, men mere på at der er tale om en nedsat evne i de dele af hjernen der påvirker vores impuls -og selvkontrol, som dermed skaber de symptomer som opleves som værende opmærksomhedsforstyrrende og hyperaktive. Den førende forsker og fortaler for dette er Dr. Russell A. Barkley, Ph.D.

Hvad vil det sige at have et handicap?

I Danmark er der en udbredt misforståelse af begrebet handicap. Fejlagtigt defineres den fysiske eller psykiske lidelse en person måtte have, som værende personens handicap, men det er ikke korrekt. Man kan ikke være handicappet, man kan kun have et handicap.

Definitionen af hvorfor der er en vigtigt forskel mellem at være handicappet og hvad det vil sige at have et handicap, er defineret af FN således;

at handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre,
 FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

Hvorfor er ADHD et handicap?

Børn, unge og voksne med ADHD har vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, de har problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter. Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Dette gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter. For børn medfører det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. For unge og voksne betyder det problemer med at holde fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Lægehåndbogen på sundhed.dk

Hvad er problemet ved at leve med ADHD i forhold til samfundet?

ADHD kan komme til udtryk på mange forskellige måder, idet lidelsen er en psykisk lidelse og da hvert menneske er unikt, har disse også unikke udtryk. Der er dog flere kendetegnende symptomer, som udgør en stor vanskelighed i sociale sammenhænge. Mange med ADHD har nedsat evne til impuls -og selvkontrol hvilket medfører handicap i forhold til sociale kompetencer, f.eks. ved at man bliver opfattet som temperamentsfuld, frembrusende, grænseoverskridende og desværre også nogle gange som direkte ubehagelig at omgåes. Alt dette er grundet den nedsatte evne til impuls -og selvkontrol, set i forhold til befolkningen generelt.

At leve med de mange (ofte socialt begrænsende) symptomer som lidelsen ADHD afstedkommer, er årsagen til at ADHD er klassificeret som et handicap, på lige fod med alle andre handicap, og derfor nyder særlig beskyttelse under adskellige af artiklerne i FN’s konventioner.

Disse konventioner er ratificeret af Danmark og er dermed implicit implementeret som værende del af det lovgrundlag der gælder for befolkningen i Danmark. Højesteret har anerkendt ADHD som værende et handicap i en afgørelse om uberettiget fyring på arbejdsmarkedet i 2013 og EU Domstolen har før det, leveret lignende afgørelser med samme konklusion.

I Danmark har ADHD en forholdsvis kort livshistorie, hvilket den offentlige forståelse, anerkendelse og respekt, desværre bærer tydeligt præg af. Selv Institut for Menneskerettigheder har i deres statusrapport, MENNESKERETTIGHEDER I DANMARK STATUS 2014-15 pointeret at;  

[…] Komitéen udtrykker blandt andet bekymring over, at Danmark ikke har et forbud mod diskrimination på grund af handicap […]

Danmark overtræder åbenlyst handicappede børns rettigheder

Når vi i Danmark overtræder børns rettigheder og i særdeles børn med et handicap, udelukkende baseret på deres diagnose med ADHD, så er der tale om en bevidst diskrimination og der er ulovligt ifølge de konventioner som Danmark har underskrevet i FN regi. I det følgende vil jeg redegøre for hvilke artikler i konventionerne der er overtrådt i sagen fra Ringkøbing-Skjern og henvise til de artikler og konventioner som underbygger denne påstand.

Der er tale om mange forskellige forhold der er i strid med FN’s konventioner på 2 forskellige områder;

FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

 (Artikel 1, 2, 5, 7, 8, 22, 26 (stk. 1 og stk. 2), 27 (stk. 1) og 30)

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap 

(Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (afsnit e, f, ), 10, 15 (nedværdigende behandling), 17, 19, 21, 24 (særligt stk. 2a, 2c, 2e og stk. 3), 30 (særligt afsnit 4e)

KONKLUSION

Ringkøbing-Skjern Kommune har overtrådt FN’s konventioner omhandlende diskrimination af mennesker med handicap ved at ekskludere en udvalgt gruppe af børn, alene baseret på deres diagnose med ADHD.

Højesteret har i sin afgørelse 250/2011 om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet fra 13. juni 2013, skabt præcedens for at mennesker med diagnosen ADHD er omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. som i §1 siger […] Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. […], hvilket ligeledes medfører at kommunen har forbrudt sig imod Forskelsbehandlingslovens §1 ved at ekskludere en udvalgt gruppe af børn, alene baseret på deres diagnose med ADHD.

Kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune har ydermere overtrådt Servicelovens §11 ved ikke at […] tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. […].

Det konkluderes hermed at være bevist, at administrationen og kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune har gjort sig skyldig i overtrædelser i gældende lovgivning ved at;

  • træffe beslutning om at ekskludere en udvalgt gruppe af børn, alene baseret på deres handicap, hvilket er i strid med både national og international lovgivning,
  • offentligt udstille, forskelsbehandle, nedværdige og ydermere medvirke til at socialt stigmatisere en gruppe af børn, alene baseret på deres diagnose med ADHD
  • afgøre og stadfæste, at deres beslutning med begrundelse i “barnets tarv“, ikke kan anses for at være gyldig, da der ikke siden “Bekendtgørelse af lov om social service” blev vedtaget i 2013. er nogen hjemmel for begrebet “barnets tarv” i Serviceloven, der er gældende for de berørte kommunale områder.
  • Negligere at indse konsekvensen af deres forkerte handling og ydermere efterfølgende fortsætte forskelsbehandlingen med udtalelser i pressen ved Kristian Ahle, der blot er med til at skabe en cementering af den stigmastisering og nedgørelse af en udvalgt gruppe af børn og deres forældre, ved at fremhæve hvor godt turen har styrket sammenholdet for de 6.500 andre elever i kommunen, der ikke blev ekskluderet fra turen.

Med forventning om, at de ansvarlige instanser vil påtage sig deres ufravigelige ansvar og udvise passende ydmyghed for deres kollektive fejltagelse, særligt bestående i en skriftlig, officiel og offentlig tilgængelig og ikke mindst oprigtigt ment undskyldning til børnene (og deres forældre) og det i en form, som børnene selv kan forstå og forholde sig til, for dermed at genvinde en smule af det tabte og samtidigt bevise overfor de 6.500 andre børn i Ringkøbing-Skjern Kommune at det ikke er børnene med ADHD der er handicappede, men at det er samfundets måde at behandle dem på, der giver dem et handicap.

Og skulle du ikke være tilfredsstillet nok af mit forsøg på at argumentere for den skadelige effekt af den diskriminination disse børn har været udsat for, så se lige dette video klip med Dr. Russell A. Barkley, Ph.D, som er en af verdens førende forskere indenfor ADHD (og en af CHADD‘s foretrukne forskere), når han her forklarer hvilken ødelæggende og livslang effekt denne tidlige afvisning fra samfundets side, af et barn med ADHD, har for de berørte personer.

Tusind tak for din tid og opmærksomhed, jeg håber at du føler at tiden du har brugt er det værd!

/Peter

 ‪#‎OneOf15M‬ ‪#‎ADHDawareness‬ ‪#‎ADHDAwarenessMonth‬ ‪#‎ViMedADHD‬

Trackbacks & Pings

  • Æde jern og skide kæder :

    […] Jeg har netop færdiggjort min artikel omkring de børn fra Ringkøbing-Skjern der bleve ekskluderet fra en kommunalt betalt tur til København, alene fordi de havde diagnosen ADHD. Læs den her: http://addspeaker.net/adhd-eksklusionssagen-fra-ringkobing…/ […]

%d bloggers like this: