Unikke besøgende siden 2015

  • 186,037 personer

Søg efter emneord her

ADHD for Newbies

Share

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de som netop har været igennem en udredning for ADHD med deres barn eller dem selv, oftest har et væld af spørgsmål, forståeligt nok, så har jeg samlet de mest almindelige spørgsmål og svar, i denne artikel.

[fblike]

Hvordan defineres ADHD?

ADHD er en fællesbetegnelse for et symptomkompleks, der defineres således:

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) er betegnelsen efter det amerikanske DSM-5 system. I Danmark (og i hele EU) anvendes WHO’s ICD-10 diagnosesystem.

Definitionen af ADHD i DSM-5, er lidt bredere end i WHO’s ICD-10, hvor ADHD er benævnt, Hyperkinetiske Forstyrrelser og hvor der findes følgende diagnoser:

• Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (F90.0)

• Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet (F98.8C)

• Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse (F90.1)

• Hyperkinetisk forstyrrelse, anden (F90.8)

• Hyperkinetisk forstyrrelse, uspecificeret (F90.8)

Hvad er ADHD?

ADHD er en psykisk lidelse. Det er en lidelse, da den ikke kan helbredes, blot symptombehandles med medicin og adfærdsterapi.

ADHD er en udviklingsforstyrrelse i den fysiske del af hjernen, der gør at hjernen udvikler sig med ca 30% forsinkelse, set i forhold til jævnaldrende børn.

Dette medfører at et barn på 7 år, rent fysisk kronologisk, har en modenhed på impuls -og selvkontrol på hvad man ser hos et barn på ca 4 år (altså 7 år – 30% = 4 år) kaldt Executive Age.

Derfor er det meget vigtigt at man som forælder forstår dette og sætter forventninger og støtteforanstaltninger efter den såkaldte Executive Age og ikke forventer at et barn med medicinsk ubehandlet ADHD kan fungerer som deres jævnaldrende kammerater, uden ADHD.

ADHD medicin fjerner omkring 80-90% af de symptomer som den forsinkede udvikling medfører, idet den går ind og overtager styringen af den umodne impuls -og selvkontrol, samt forbedrer kommunikationen mellem de dele af hjernen, der er forsinkede i deres udvikling.

ADHD påvirker ikke barnets intelligens, men det påvirker den meget vigtige funktion, impuls -og selvkontrol, samt hæmning af følelsesreaktioner og overstimuleringer af det fysiske sanseapparat.

ADHD medfører ikke at man har svært ved at lære, men derimod at man har svært ved at NÅ at bruge det man har lært, inden man blot har reageret, impulsivt og følelsesmæssigt, uden omtanke.

Mange børn med ADHD oplever dog at have indlæringsvanskeligheder, hvilket er et symptom som skolerne i dag har ganske fint styr på og kan rådgive forældrene i.

Hvad er FAKTA, FORDOMME og MYTER omkring ADHD?

ADHD er IKKE en opmærksomhedsforstyrrelse, Adfærdsforstyrrelse eller Personlighedsforstyrrelse! ADHD er en udviklingaforstyrrelse i den fysiske udvikling af hjernen, altså ikke en sygdom, men en kronisk psykisk lidelse!

ADHD smitter ikke og man kan ikke få ADHD af hverken kost, opdragelse eller for meget TV, Computerspil, iPad eller mobiltelefon!

ADHD er en medfødt, kronisk, neurogenetisk eller neurobiologisk, neuropsykiatrisk udviklingstilstand karakteriseret ved kernesymptomerne: opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet.

Omkring 70 % af alle der fødes med ADHD, lider af den neurogenetiske variant, altså den hvor man har arvet gener fra en eller begge af sine forældre.

Omkring 30% af alle der fødes med ADHD, lider af den neurobiologiske variant, altså den hvor ADHD ikke skyldes genetik, men hvor det skyldes en biologisk forurening under selve graviditeten, f.eks. grundet rygning, stoffer, biologisk miljøpåvirkninger eller infektioner.

ADHD er ikke en børnesygdom! Omkring 1/3 af børnene udvikler sig positivt i løbet af barndommen og kan fremstå som symptomfri (på de mest alvorlige symptomer) i slutningen af teenage-årerne. Derimod fortsætter 2/3 med at have ADHD med alvorlige symptomer, der oftest kræver medicinsk behandling resten af livet.

Der er i dag flere voksne, end der er børn, der har recept på ADHD medicin i Danmark. Samlet set udgør gruppen af medicinerede ca. 50.000, hvoraf 20.000 er børn under 18 år og 30.000 er voksne fra 18 år og opefter.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er prævalens (den statistiske risiko) for ADHD på 5% af en befolkning, hvilket i Danmark betyder at knap 300.000 lider af ADHD. Desværre er blot 16-17% i behandling for deres ADHD, hvilket medfører meget store sociale, samfundsøkonomiske og ikke mindst, personlige omkostninger for den enkelte.

Medicinsk ubehandlet ADHD hos børn, medfører en forøget risiko på 43% for at barnet kommer ud for en ulykke, samt at der er 45% større risiko for at komme på skadestuen, end for alderssvarende børn, uden ADHD eller børn med ADHD der medicinsk behandlede.

Medicinsk ubehandlet ADHD blandt voksne medfører en overrepræsentation i befolkning af personer der “lider en unaturlig tidlig død”, hvilket skyldes ulykker, trafikulykker, misbrug, livsstilssygdomme og selvmord. Det er 3x højere risiko for at dø, inden man fylder 43 år, hvis man lider af medicinsk ubehandlet ADHD, og gennemsnitslevealderen er 10 år kortere, end det man ser i samfundet, bredt set. Generelt medfører medicinsk ubehandlet ADHD, en overdødelig på 50%, set i forhold til befolkning som en helhed.

80% af alle der lider af ADHD, lider samtidigt af en tillægsdiagnose og hele 60% lider af ADHD + 2 tillægsdiagnoser. Det betyder at det i gennemsnit er normalt at have ADHD + 2 yderligere psykiske lidelser, de såkaldt ko-morbide lidelser. Hyppigst ses angst og depression, samt Bipolar lidelse, Autisme, OCD, Tourette’s, TICS og ODD.

Der er store samfundsøkonomiske konsekvenser af ADHD, f.eks. har blot 2/3 gennemført Folkeskolen og fået et afgangsbevis. Det betyder at de oftest ikke har nogen videregående uddannelse og derfor er dårligt stillet på arbejdesmarkedet. Derudover har mange med ADHD meget svært ved at klare sig på det normale arbejdsmarked, da kravene for mange medfører stress og langtidssygemeldninger. 50% af alle på Sygedagpenge, lider af ADHD og 55% af alle voksne med ADHD lever på kontanthjælp, 35% på Førtidspension og de resterende 10% er enten selvstøndige i høj grad eller ansatte indenfor job med et højt tempo, f.eks. indenfor redning, akuthjælp og andre job med et højt adrenalinniveau.

Desværre medfører dette også at misbrug og kriminalitet er meget udbredt blandt voksne med medicinsk ubehandlet ADHD. Over halvdelen af danske heroin-misbrugere lider af ubehandlet ADHD, 20% af alle voksne med ADHD har ligeledes et alkohol eller stofmisbrug, og mellem 35-40% af de indsatte i de danske fængsler, lider af medicinsk ubehandlet ADHD. I rocker -og bandemiljøet er det velkendt at der er en overvægt af personer med ubehandlet ADHD.

Derfor er MEDICINSK behandling for ADHD allerede fra barndommen så absolut kritisk, idet man kan forebygge at barnet ikke udvikler en farlig, risikabel eller udsigtsløs fremtid, hvis der gives både medicin og pædagogisk bistand i skolen, fuldt op med adfærdterapi og andre psykosociale tiltag i ungdommen, samt psykologbistand i voksenalderen.

ADHD medicin – Effekt og bivirkinger

ADHD medicin er både sikkert, effektivt og giver ingen langsigtede alvorlige bivirkninger. Det har været anvendt siden 1930’erne og af millioner af mennesker, verden over. Det er et af de mest velkendte lægemidler og et af de mest videnskabligt undersøgte, hvilket gør at man med stor sikkerhed kan sige at;

• De hyppigste bivirkninger ved behandling med methylphenidat, dexamfetamin og atomoxetin er nedsat appetit, indsovningsbesvær, hovedpine, mavesmerter og svimmelhed. Disse er reversible og ses primært i starten af behandlingen – bortset fra appetitnedsættelsen, som kan udgøre et problem ved fortsat behandling

• Mindre hyppige bivirkninger er ængstelighed og irritabilitet.

• Sjældnere bivirkninger inkluderer tristhed, tab af spontanitet og dysfori. Methylphenidat og dexamfetamin kan forværre tics og nedsætte krampetærskelen

• Centralstimulerende medicin og atomoxetin har en stimulerende effekt på hjerte-karsystemet og kan potentielt øge puls og blodtryk. Behandling med centralstimulerende medicin øger puls og blodtryk signifikant i forhold til placebo, men oftest klinisk ubetydeligt (<10 slag/min, < 5mmHg, og uden at medføre forandringer i ekg). Men 5-15 % af børn og unge kan have et atypisk response og større øgning i puls og blodtryk. Det er derfor kontraindiceret at give methylphenidat, dexamfetamin og atomoxetin til patienter med kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris. Skønnes behandling alligevel nødvendig, bør der konfereres med kardiolog

• Risikoen for pludselig uventet hjertedød ved behandling med centralstimulerende medicin er ikke større end i baggrundsbefolkningen. Atomoxetin kan i meget sjældne tilfælde give leverpåvirkning. Atomoxetin kan også give lang QT-tid og skal således ikke bruges hos patienter med medfødt forlænget QT

• Interaktioner: Samtidig behandling med andre QT-forlængende lægemidler eller ved samtidig behandling med andre CYP2D6 hæmmere

Andre mindre hyppigt brugte medikamenter :

Modafinil (ikke-registreret indikation) anvendes kun ved manglende effekt af methylphenidat, dexamfetamin og atomoxetin. Modafinil har således en meget begrænset plads i behandlingen.

Søvn-vanskeligheder ved ADHD

• En stor del af børn og unge med ADHD har søvnproblemer. Særlig indsovning og ujævnhed i søvnmønsteret

• Psykoedukation omkring god søvnhygiejne. F.eks. bør faste sengetider og vækning, nedlukning af elektroniske medier og beroligende tiltag være forsøgt

Melatonin i doser fra 2-6 mg har dokumenteret effekt

Anden behandling

• For de fleste ADHD-symptomer har kombinationsbehandling med medicin klart bedre effekt end adfærdsbehandling og støttegrupper alene

• Til voksne i farmakologisk behandling for ADHD med eller uden symptomer på angst og depression, kan man overveje at tilbyde kognitiv adfærdsterapi til voksne såfremt den ansvarlige behandler vurderer, at patienten vil kunne følge behandlingen og have udbytte deraf

Forskellige specialisttiltag

• Give forældrene råd, vejledning og træning i, hvordan de skal forholde sig til deres barn med den type funktionsvanskeligheder med henblik på at etablere/reetablere gode samspilscirkler

• Forældretræningsprogrammer som ‘New Forest Parenting Programme’

• Psykoterapi i forhold til ledsagende psykiatriske problemer for børn/unge, som er i stand til at profitere af dette

Diætetiske tiltag

• Tilskud af fedtsyrer har tilsyneladende ingen effekt på ADHD kernesymptomer

• Elimination af farvestoffer i diæten har tilsyneladende ingen effekt på ADHD kernesymptomer

• Elimination af sukker i diæten har ingen effekt på ADHD kernesymptomer

• Børn og unge anbefales at følge fødevarestyrelsens kostråd ligesom alle andre børn og unge.

“Alternativ behandling”

• Johannesurt (St John’s wort) er ikke bedre end placebo for symptomerne opmærksomhed, hyperaktivitet eller oplevelse af generel bedring

[fblike]

/ADDspeaker

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

8 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

2 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

7 days ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

6 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

2 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

5 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

9 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

12 months ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

8 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

12 months ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

12 months ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

1 year ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

1 year ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

90% af voksne med ADHD er ubehandlede!

I Danmark er blot 12% af voksne med ADHD i medicinsk behandling! Der er 3 gange så mange børn der… Read More

5 years ago

This website uses cookies.