Uniquely serviced since 2015

  • 189,263 persons

No BS, Just Science?

Correct. Since the Internet is filled up with garbage about ADHD, I’ve spent 8 years now on reading the scientific evidence on PubMed to ensure that what you find on my blog is – NO BS, Just Science …

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her…

Share

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her hos ADDspeaker dokumenteret i mange tilfælde, værst dog i forbindelse med daværende Justitsminister Søren Pind’s udtalelser på nationalt TV hvori han tillage ‘unge mænd med ADHD’ at være potentielle terrorister. Nu har vi så igen set os nødsaget til at reagere på diskrimination, denne gang er det Undervisningsministeriet der afviser at tilbyde unge med ADHD samme hensyn og vilkår som unge med Autisme. Læs her om sagen, og læs vores klage til Folketingets Ombudmand.

Daværende Justitsminister Søren Pind antyder at ‘unge mænd med ADHD’ er potentielle terrorister

Helt tilbage i November 2015 påbegyndte vi her hos ADDspeaker at dokumentere den udbredte diskrimination af personer med ADHD. Siden da har vi afdækket hvordan denne diskrimination er begået af Lægemiddelstyrelsen, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og i særdeleshed i medierne herhjemme.

Den røde tråd i overtrædelserne er, at man herhjemme slet ikke har forstået at ADHD er en psykisk funktionsnedsættelse der er betegnet af både WHO, FN, EU som værende en psykisk lidelse der medfører et omfattende og varigt handicap, i mødet med samfundets normer og krav, og dermed nyder fuld beskyttelse af ovenstående institutioner via Forskelsbehandlingsloven.

Undervisningsministeriet begår grov diskrimination

I en pressemeddelse af 3. maj 2019 skriver ADHD-foreningen følgende på deres hjemmeside:

Regeringen forskelsbehandler unge med handicap: Mariagerfjord Gymnasium har med succes undervist unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD i klasser med max 12 elever. Ministeriet har nu afsat penge til to nye klasser, men kun for unge med ASF. ADHD-foreningen har spurgt undervisningsminister Merete Riisager om begrundelsen for ikke at give elever med ADHD mulighed for at få undervisning og støtte i de mindre klasser. Ministerens svar bekymrer.

ADHD-foreningen

Hvad er det som ministeriet gør, der er en overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven?

Det er ministeriets faglige vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at integrere ADHD/ADD-elever i ASF-klasser, da disse elever har en anden diagnoseprofil og andre udfordringer, og undervisningen i ASF klasserne er målrettet netop den profil, som elever med ASF har. ASF klasserne er udviklet og tilpasset ASF-elevernes særlige pædagogiske og sociale behov. Oprettelsen af deciderede ADHD/ADD-klasser med reduceret klassestørrelse svarende til ASF-klasserne er forbundet med meromkostninger, hvilket også er grunden til, at ASF-klasserne, som er fuldt statsligt finansieret, er dimensionerede. Det vil derfor have betydelige økonomiske konsekvenser, hvis der skulle oprettes ADHD/ADD- klasser, og dette ville i givet fald kræve en nærmere faglig vurdering af, hvor stort behovet er, og om der vil være en tilfredsstillende positiv effekt af at lade disse elever indgå i særlige ADHD/ADD-klasser.

Undervisningsministeriet (12. marts 2019)

Hvorfor er det diskrimination?

diskrimination, negativ forskelsbehandling på grundlag af fordomme, rettet mod enkeltindivider eller grupper; oftest inden for områder som køn, race, etnicitet, alder, seksuel orientering samt fysisk og psykisk handicap.

Gyldendals Store Danske

Som det tydeligt fremgår af ovenstående definition af begrebet diskrimination, så er der tale om diskrimination når der udvises ‘negativ forskelsbehandling’ imod en udvalgt gruppe af borgere, hvor der anvendes en generaliserende begrebsbeskrivelse og hvor man dernæst behandler denne udvalgte gruppe efter andre regler, end man gør for borgere der ikke tilhører denne udvalgte gruppe.

Når Undervisningsministeriet … bevidst … udelukker unge med ADHD fra at deltage i undervisningstilbud der er tilrettelagt til at imødekommende personer med (andre) psykiske handicap (autisme), så er der tale om diskrimination.

ADDspeaker klager til Folketingets Ombudsmand

I et brev af 6. maj 2019 har vi valgt at klage over denne grove diskrimination til Folketingets Ombudsmand, og beder om deres assistance i at få denne praksis ændret og beslutningen omstødt.

I brevet skriver vi bl.a.:

Da der er tale om en faglig vurdering der bærer præg af både forældet viden og stigmatiserende forståelse af hvad ADHD er, gør og medfører, ønsker jeg hermed at fremfører argumentation for hvorfor denne beslutning er i strid med både moral, etik og jura, med ønske om at Ombudsmanden vil bistå i at få Undervisningsministeriet til at ændre denne beslutning, og dermed udvise korrekt forståelse og behandling af personer med ADHD og disses specifikke behov.

ADDspeaker
Klage-til-Ombudmanden-over-Undervisningsministeriet

ADDspeaker indgiver klagen til Folketingets Ombudsmand

Konklusion

Undervisningsministeriet har utvetydigt overtrådt Forskelsbehandlingsloven og vi afventer nu Folketingets Ombudsmand’s behandling af vores fremsendte klage.

Det er vigtigt at vi som samfund står sammen om at skabe ligeværdige forhold for alle samfundets borgere og at vi påberåber enhver krænkelse af disse medfødte menneskerettigheder, hvilket er grunden til at vi her fra ADDspeaker’s side … igen … har valgt at indklage en overtrædelse af personer med ADHD og deres (udvidede) menneskerettigheder, således at vi på sigt kan få ændret samfundets indsigt, forståelse, anerkendelse, respekt og … omsorg … for personer med ADHD.

/ADDspeaker


Forskelsbehandlingsloven

Forskelbehandlingsloven hedder officielt: Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og er senest revideret i 2017.

I indledning til lovens tekst står der følgende:

§ 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog § 2 a.

Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

Stk. 5. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 6. Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en tilsvarende beskyttelse mod forskelsbehandling følger af en kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse, hvis et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap følger af en kollektiv overenskomst eller aftale, der som minimum svarer til bestemmelserne i det i bilag 1 til loven optrykte direktiv nr. 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Medication for Dummies

When you say ADHD, most people automatically turn to the subject of ... meds ... Most people believe that they… Read More

6 days ago

Borderline … or not!?

Borderline Personality Disorder is a diagnosis which is often misdiagnosed due to its broad spectrum of symptoms. The symptoms are… Read More

3 days ago

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

1 year ago

ADHD i tal – 2020

Da der ikke findes nogle officielle statistikker for hvordan situationen for ADHD ser ud i dagens Danmark anno 2020, så… Read More

1 day ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD as a Risk Factor for Infection With Covid-19

New study shows that people infected with COVID-19 have a higher risk of having ADHD, ASD, or Schizophrenia. If you… Read More

2 weeks ago

ADHD: More than half of women with ADHD have experienced Sexual Victimization

ADHD and Sexual Victimization: Adults with ADHD histories were more likely to report any form of sexual victimization (53.6%) than… Read More

2 weeks ago

ADHD Parenting 101

In this presentation, renowned and respected ADHD researcher, Dr. Barkley, Ph.D. distills from his 40 years of research and clinical… Read More

5 years ago

Hvorfor er mænd bare så …

Stort set hver dag taler jeg med kvinder, mødre mest, som søger sparring omkring det at leve i en familie… Read More

3 weeks ago

This website uses cookies.