Unique visitors since 2015:

 • 221,917 people

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet ADHD, har stor indflydelse på vores seksualitet, så findes der ikke så meget viden på området, så derfor har jeg, sammen med seksualvejleder Marlene Qvist Simoni lavet noget research, som skulle komme os alle til gavn.

Share

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet ADHD, har stor indflydelse på vores seksualitet, så findes der ikke så meget viden på området, så derfor har jeg, sammen med seksualvejleder Marlene Qvist Simoni lavet noget research, som skulle komme os alle til gavn.

ADHD og seksualitet

At have en diagnose på ADHD medfører ikke automatisk at man har en stereotyp seksuel adfærd, den er ligeså forskellig, som vi ser i samfundet, bredt set. I følge Dr. Barkley, Ph.D., så er der ingen overrepræsentation af personer med ADHD i grupper med seksuelt afvigende adfærd, med andre ord, ADHD giver ikke en øget risiko for at udvikle en afvigende seksualitet!

ADHD medfører dog en masse særligt problematiske adfærdsmønstre i måden hvorpå sex bliver anskuet og praktiseret, særligt i forhold til valg af partnere, antal af seksuelle partnere og brug af kondom og anden beskyttelse imod graviditet.

At tale om seksualitet i familien

Det kan være meget svært for mange forældre at tale om seksualitet med deres børn og unge, men særligt for de af os der er forældre til et barn med ADHD, er det endnu mere vigtigt end hvis barnet ikke havde haft ADHD.

Det at have, medicinsk ubehandlet ADHD, medfører en 30% nedsat modenhed i den fysiske udvikling i et barns hjerne, og det påvirker i høj grad impuls -og selvkontrol, idet vi skal trække 30% fra barnets fysiske kronologiske alder, f.eks. 15 år, for at finde den såkaldte ‘Executive Age’, som er den modenhedsalder som man kan forvente og kræve, for et barn med medicinsk ubehandlet ADHD.

Så en ung pige på 15 år har altså en modenhed på det man kan forvente af et barn på 10-11 år, men en seksualitet der er styret af den fysiske kronologiske alder.

Så med andre ord så har vi altså en pige der har en impuls -og selvkontrol som en 10-11 årig, men en seksualitet som en 15 årig, hvilket jo nærmest siger sig selv, kun kan medfører en øget risiko for seksual adfærd der er præget af impulsivitet, hormoner, drifter og almindelig nysgerrighed for deres seksualitet.

Få hjælp til den svære samtale med dit barn om deres seksualitet

Sexolog og foredragsholder, Marlene Qvist Simoni, har netop udgivet nogle bøger som italesætter netop dette emne om at tale om seksualitet med sit barn, i en tidlig alder. Ligesom med al anden forebyggende behandling, så er det vigtigt at komme ind og påvirke adfærden, så tidligt som muligt.

Marlene Qvist Simoni lægger stor vægt på at det skal være naturligt at tale med sit barn om seksualitet, ikke sex, idet forskellen går på ens egne behov og ens egen adfærd (seksualitet), hvorpå den andet går på hvordan man så får tilfredsstillet disse individuelle behov (sex).Fra siden citeres …

Her er bøgerne til børnene om netop børnenes seksualitet og ikke de voksnes, som de fleste andre børnebøger indenfor emnet seksualitet.

Børn har brug for at få sat ord på de ting der sker med deres krop og deres egen seksualitet, som primært handler om nysgerrighed, kilderen og fornemmelser i kroppen.

Jeg kan kun varmt anbefale dig at besøge hendes website og læse om disse meget spændende og letlæste bøger og du finder dem her: Børnebøger om børns seksualitet

Du kan i øvrigt se denne video, hvori Marlene Qvist Simoni forklarer om de grundlæggende principper i det at tale med sine børn om seksualitet her.

De væsentligste risici ved seksualitet

Den største udfordring går på at få barnet til at genvinde sin impuls -og selvkontrol. Dette kan gøres bedst via medicinering med ADHD medicin der netop er designet til at give en hæmning af denne løbske funktion (pga af den fysiske udviklingsforsinkelse i barnets hjerne), og samtidigt anbefales det at man indgår i samtale eller terapi med barnet/den unge, om deres seksualitet, adfærd, behov og selvværd.

Det er væsentligt at man får talt om disse ting med sit barn, inden de bliver seksuelt aktive, idet man således kan forebygge at de kommer i situationer hvor de enten udsætter sig selv for risici, f.eks. voldtægt eller med at deltage i seksuelle aktiviteter, som de senere fortryder.

Et stort problem i dag er, at de unge er meget åbne om deres sexliv og deler deres erfaring via de sociale medier, både i skrift, billeder og video.

Derfor ser man et stigende antal af mobningssager hvor, især piger, har haft sex med en person der så har videofilmet dette og derpå har delt det i deres sociale netværk.

Det kan have forfærdelige konsekvenser for den unges sociale liv, idet en ‘online image’ er meget betydende for de unge i dag og vi har oplevet en stigende tendens til at unge begår selvmord pga. skam, mobning og skyldfølelse.

Det er især drenge der vælger denne udvej, hvilket måske kommer bag på mange forældre, forholdet er at for hver pige der begår selvmord, dør der 4 drenge. Piger har langt flere selvmordsforsøg, men drengene har en langt højere grad af det at gennemføre et selvmord med døden til følge.

Ydermere har de unge en anden seksualitet end deres forældres generation, da man i dag er meget mere eksperimenterende og vidende om seksuelle behov og hvordan disse tilfredsstilles, kva internettet og dets enorme ressourcer om emnet sex.

De unge er også langt mere villige til at have flere partnere end deres forældres generation og adgang til ‘party drugs’ såsom Ecstacy og Kokain er nu så udbredt at det findes i alle miljøer.

Hash har desuden fået et comeback i gruppen fra 14-18 år, da man nu også kan få hash som e-væske til dampcigaretter, hvilket har fjernet det dårlige image ved at ryge hashen, og gjort det socialt acceptabelt at ‘dampe en fed’ i stedet.

Alkohol er fortsat et stort problem, pga af vores alkoholkultur, og derfor spiller alkohol også ind, når der vælges sex partnere og hvilken form for sex der dyrkes.

Tilfælles for alle disse ting er, at de virker hæmmende på impuls -og selvkontrol, giver en euforisk følelse af at kunne klare alt og ville alt, samt øger seksualdriften, hvilket tilsammen med den manglende alderssvarende udvikling vi ser ved medicinsk ubehandlet ADHD, giver en sprængfarlig cocktail, der kan have både alvorlige og langsigtede konsekvenser.

Teenage graviditet og ADHD

I et helt nyt studie af den verdensanerkendte ADHD forsker, Prof. Søren Dalsgaard (AU), så er risikoen for at piger med ADHD, i alderen 12-16 år, bliver gravide , ca. 3-4x så høj som for de jævnaldrende uden ADHD, og for drengene er det ca. 2x så hyppigt at de gør en i gravide, når de selv blot er mellem 12-16 år …

Hvad kan du som forælder så gøre?

De bedste råd er at tale med dit barn, fra en tidlig alder, omkring seksualitet, og dermed få skabt en naturlig, åben og ærlig debat om emnet.

Dernæst er det vigtigt at du som forælder er særligt opmærksom på at lade dit barn eller unge, udvikler deres egen seksualitet.

Særligt omkring de 14-16 år er det vigtigt at tale om brug af prævention, grænser ift til hvilke seksuelle aktiviteter som den unge vil anse for at være ‘normale’ for dem, samt at advare imod brug af de sociale medier til at udstille sit eget eller andres sexliv, da dette er et meget alvorligt risikomoment, med langsigtede konsekvenser.

Der er dog nogle væsentlige forskellige, som gør at vi som forældre til børn og unge med ADHD, skal være særligt opmærksomme på, særligt den nedsatte impuls -og selvkontrol og den forsinkede udvikling af denne væsentlige kognitive funktion.

Der findes to variationer af symptomer på ADHD som jeg vil forholde mig til i denne artikel og til dette formål vil jeg dele dem op i hyperaktive og hypoaktive gruppe, for at belyse forskelle mellem disse to grupper, idet der kræves to forskellige tilgange til at håndtere de udfordringer som disse symptomer medfører, når man er barn eller ung med ADHD.

Den hyperaktive gruppe har en forøget appetit for sex, hvorimod den hypoaktive gruppe har en nedsat appetit på sex. Begge dele medfører at de unges seksualitet udvikler sig anderledes end set hos unge, uden ADHD.

Hyperaktiv og Hypoaktiv

Definitioner på hyper -og hypoaktiv

Hyperaktiv
“Uhyre eller overdrevent aktiv og energisk”

Hypoaktiv
“Øget hæmning af adfærds -og motorisk aktivitet”

I denne artikels kontekst betyder hyperaktiv at man har en meget aktiv libido og hypoaktiv at man har en nedsat libido.

Der er altså tale om to modsatrettede adfærdsmønstre, enten er man helt vild med sex eller også er man nærmest ligeglad, begge dele medfører betydelige problemer i personer med ADHD og deres interpersonelle relationer i et parforhold.

Enten vil man have sex hele tiden eller også ønsker de helst at være fri. Det ses ofte at man enten tilhører den ene gruppe eller den anden, med en mindre andel der ligger imellem de to yderpunkter.

Der findes ingen videnskabelig dokumentation for årsagen til denne forskel, men vi ved at det forholde sig således, både gennem vores kendskab til voksne med ADHD og deres historik, samt via de statistikker som findes på området for unge og deres adfærd i forhold til seksualitet.

Hyperaktive

Den hyperaktive gruppe er kendetegnet ved at have en lav tolerancegrænse for inaktivitet, altid at være i gang med noget og have en stor fysisk uro i kroppen.

Der er ikke langt fra tanke til handling og det er svært at reagere på stimuli med en rationel og langsigtet strategi.

Der er tale om såkaldt “instant gratification” altså øjeblikkelig tilfredsstillelse af behov, inklusiv de seksuelle behov.

Denne gruppe er meget styret af deres behov og følelser og har ofte udfordringer med at undertrykke deres behov og søger hurtig tilfredsstillelse, hvilket medfører følgende risikofaktorer:

 • Tidlig debutalder (ca 20% er seksuelt aktive, før de er fyldt 15 år)
 • Risikofyldt seksuel adfærd (eksperimenterende seksuel adfærd, f.eks. BDSm, oral -og analsex, optage deres seksuelle aktiviteter på video)
 • Nedsat evne til at sørge for at anvende kondom under sex
 • Op til 3 eller flere forskellige seksuelle partnere indenfor de seneste 12 måneder
 • Øget risiko for at få en kønssygdom
 • Manglende eller nedsat evne til at få deres parforhold til at fungere over tid
 • Øget risiko for skilsmisse og separation
 • Blive forælder i en tidlig alder
 • Misbrug af alkohol og/eller stoffer
 • Angst, depression og nedsat selvværd kan medfører øget risiko for selvskade og selvmord
 • 32% af drenge med ubehandlet ADHD bliver fædre, inden de fylder 19 år
 • Over halvdelen af alle piger med ubehandlet ADHD, har fået foretaget mindst én abort, inden de fyldte 19 år

Ovenstående liste viser både bredden og dybden af problemets omfang, og viser med al tydelighed hvorfor vi som forældre må foretage en præventiv og tidlig indsats for at bryde denne onde cirkel, da de børn der fødes af disse unge forældre, jo af rent genetiske årsager, selv ofte bliver født med ADHD, og kombinationen af en ung, ikke-medicineret forælder, der selv har en forældestil der er præget af impulsiv, inkonsistent og inkonsekvent opdragelse er årsagen til at op imod 60% af børn med ADHD også udvikler den ko-morbide lidelse, Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD).

Denne lidelse skyldes, modsat ADHD der er rent biologisk, et samspil mellem barnet ADHD adfærd og forælderens manglende overskud, indsigt og energi, til at have en konsistent og konsekvent opdragelsesstil, som er betingelsen for at barnet ikke udvikler ODD.

Vi ved fra videnskabelige studier at barnets symptomer på ADHD og forælderen adfærd, tilsammen er årsagen til at barnet udvikler ODD (og forælderen depression, angst og misbrug).

Hypoaktive

Den hypoaktive variant får en lang række andre symptomer, der medfører en udvikling af seksualitet der ikke er alderssvarende.

Mange af de der er hypoaktive, føler ikke lyst til sex, de prioriterer det ikke og det interesser dem ikke synderligt. De har et nedsat fysisk behov for sex, og de har ofte svært ved at komme i en seksuel stemning, hvilket medfører en nedsat seksuel aktivitet, der igen medfører en ikke-alderssvarende seksuel erfaring og kunnen.

Disse symptomer giver sammenlagt en øget risiko for at udvikle en selvbebrejdende seksuel adfærd, der blot gør deres manglende lyst til sex endnu mere markant.

Mange mænd har især store problemer med deres selvværd, da samfundet jo opstiller et image af den stærke, seksuelt aggressive og jagtende mand, der gennemsøger nattelivet efter endnu et hak til deres bælte over erobringer.

Pigerne bliver ofte endnu mere socialt usikre, føler sig anderledes og udvikler selvskadende adfærd, både fysisk og psykisk, bl.a. ved at indgå i seksuelle aktiviteter med fyrene, ikke af lyst, men pga gruppepres hvilket kan give alvorlige psykiske mén, angst og depression, samt ødelægger deres naturlige udvikling af en sund seksualitet.

Konklusion

Det er vigtigt at tale med sit barn om seksualitet, gerne så tidligt som muligt for at sikre at de følger den mest naturlige udvikling af deres alderssvarende seksualitet.

Dernæst er det vigtigt at få barnet medicineret så tidligt som muligt, af mange indlysende grunde, udover deres almindelige anvendelsesområder, men især for at få styr på den manglende alderssvarende impuls -og selvkontrol, idet der det der nøglen til succes her.

Hvis vi forstår at vores pige på 15 år, rent faktisk ikke er mere moden til at håndterer deres seksualitet end en pige på 10-11 år, men at hun samtidigt har et fysisk, hormonelt betinget seksuelt behov som hun naturligvis skal have dækket, så kan vi indsætte en hjælpeforanstaltning, f.eks. terapi, samtaler, undervisning og uddelingen af kondomer, allerede fra 14 års alderen, pga. den lavere debutalder.

Jo tidligere vi begynder at tale om seksualitet med vores børn, jo mindre pinligt og akavet bliver det, når de fylder 14-15 år, hvor de i forvejen jo mener at vide alt selv og at forældrene blot er nogle uvidende ‘ringvrag’ som intet aner om noget som helst, slet ikke om sex i 2017.

Igen vil jeg opfordre jer til at se på Marlene’s nye bøger, jeg synes at de dækker et vigtigt behov, både på den korte bane og på den lange bane, for en hel generation af unge med ADHD … Børnebøger om børns seksualitet

Lad os støtte hinanden i at få vores børn og unge med ADHD til at udvikle et dejligt, naturligt og givende sexliv, i overensstemmelse med deres individuelle seksualitet.

/ADDspeaker

Informationskilder til denne artikel:

Videnskabeligt studie om unge piger seksuelle adfærd

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321673

Teenage Parenthood and Birth Rates for Individuals With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Cohort Study. (2017) Søren Dalsgaard et al.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28647009

Dr. Barkley’s video foredrag, bøger og videnskabelige studier.

Erfaringsudveksling med andre voksne med seksualitet, både fra hyperaktive og hypoaktive gruppe.

Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne, men ikke på dét at leve med ADHD! Fordi ADHD ikke er en sygdom,… Read More

1 day ago

ADHD: PILLER OP, PILLER NED …

Fantastisk beskrivelse af hvordan en hjerne med ADHD + Autisme “ser ud - følt indefra” - beskrevet af en kvinde… Read More

1 month ago

Sådan ser en typisk ADHD + ASF profil ud!

Efter at have foretaget en analyse af mere end 220 unikke personers videnskabelige og evidensbaserede test-resultater, kan jeg hermed afsløre,… Read More

1 month ago

Forstå din OCEAN personlighedstest

Som led i vores research arbejde anvender vi den anerkendte Big 5 Personality Traits (OCEAN) test, da den er meget… Read More

2 months ago

Theory of Mind, ASF og Kognitiv Fleksibilitet

Theory of Mind og Kognitiv Fleksibilitet er det der skaber en korrekt forståelse af andre. ToM er essentielt for succesfuld… Read More

2 months ago

ADHD, ASF, angst og skolegang

ADHD+ASF: Nyt svensk tvillingestudie påviser, at 89% af de faktorer der bestemmer din uddannelsespræstation skyldes genetik og internaliseringsproblemer (angst) og… Read More

3 months ago

ADHD: ICD-11 Dansk Version

ADDspeaker præsenterer her den første DANSKE oversættelse af den nye ADHD diagnose fra ICD-11, der bliver indført 1- januar 2022.​ Read More

3 months ago

ADHD: Nyeste fakta 2021

I et nyligt publicerede meta-studie om ADHD har mere end 70 topforskere fra hele verden der påviser, faktuelt, hvilke 208… Read More

3 months ago

ADDspeaker – hvem fanden tror du at du er – en ADHD guru?

En artikel om personen bag ADDspeaker - Peter Vang - og om hans motivation for at kæmpe kampen for de… Read More

4 months ago

Fakta

This website uses cookies.

%%footer%%