Flygtninge koster Danmark 6 mia. kr. om året

On 19. November 2016 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Efter tre års kamp fik stofmisbrugeren Michael ’Krølle’ Hansen i oktober endelig tilkendt førtidspension. Men han nåede ikke at få den udbetalt, før han døde i slutningen af samme måned.

Sådan indleder Line Vaaben sin artikel i Information, 18. november 2016. Her kan du læse hele hendes artikel.

Jeg har i længere tid analyseret mulighederne for at få tilkendt førtidspension, her i Danmark, og har netop afsluttet en gennemgang af ny-tilkendelser af førtidspension, siden kommunalreformen i 2007.

Sammenfatning

Denne artikel indledes med overskriften “Flygtninge koster Danmark 6 mia. kr. om året”, ene og alene fordi jeg ved at INGEN ville læse denne artikel, hvis jeg havde skrevet en positiv overskrift.

Mit sigte er på ingen måde racistisk, tværtimod forsøger jeg at råbe den danske befolkning op, så vi kan få rettet problemet der hvor årsagen opstår, fremfor at beskylde flygtninge (som blot er et symptom) for alle vores sociale og økonomiske problemer.

Denne artikel omhandler den kyniske måde, hvorpå kommunerne “kassetænker” og fastholder personer på kontanthjælp i årevis, for at spare på deres sociale udgifter.

Det har betydet at antallet af førtidspensionister er faldet med 9% siden 2007. Men faldet er meget skævt fordelt, idet personer med dansk oprindelse bliver ramt hårdere end personer med udenlandsk oprindelse.

For personer med dansk oprindelse er der tale om et fald på -16% siden 2007, hvorimod personer med en ikke-vestlig oprindelse er steget med +35%, i samme periode.

Imens taler politikerne om “kontanthjælpsloft” og “at det skal kunne betale sig at arbejde”, men det er helt forfejlet for der findes en meget stor gruppe af personer med en varig nedsat arbejdsevne, grundet psykiske og fysiske lidelser, som ikke kan få kæmpet sig igennem kommunernes “kviksand” og have overskud og kræfter til at kæmpe en indædt og ulige “kamp mod systemet”, som fører til at der er flere der dør, end der kommer i job, i kommunernes ressourceforløb (ifølge Nordjyske.dk).

Hvad er det for et samfund vi har fået skabt? Vi er blevet ført bag lyset af politikerne som skyder skylden på den massive indvandring, og dermed skaber en fremmedfjendsk stemning overfor en gruppe af mennesker der flygter fra død og ødelæggelse, for at søge asyl i bl.a. Danmark.

Vi indrykker sågar annoncer i udenlandske aviser, hvor vi beder dem “om at blive væk” eller kropsvisiterer dem ved grænsen for at beslaglægge evt. værdigenstande. Senest er nogle ignoranter begyndt at uddele “asyl-spray” til unge danske kvinder, så de kan beskytte sig mod “de mange overgreb” som disse flygtninge beskyldes for at begå.

Disse sager, har bragt så stort negativt fokus på Danmark, set fra udlandets side, at selv Washington Post og PBS NewsHour har valgt at bringe sagen om “asyl-spray” til millioner af amerikanere og resten af verden.

Men det er helt på hovedet – det er vores egen lovgivning der er skruet sammen således at en flygtning nærmest automatisk får tilkendt førtidspension, hvorimod en person med dansk oprindelse bliver afkrævet en dokumentation for deres lidelser og arbejdsevne der langt overskrider almindelig sund fornuft, som i ‘Krølle’s tilfælde.

Siden 2007 er vores sociale udgifter til offentlig forsørgelse af flygtninge steget med 6 mia. kr. hvilket svarer til ca. 9-10% af vores samlede nationale sociale udgifter. Det er fuldstændigt vanvid og gør at personer med dansk oprindelse ikke kan får førtidspension, fordi vi simpelthen ikke har råd til at have så mange på førtidspension.

Førtidspension koster samfundet ca. 41 mia. kr. om året, til 215.000 personer, hvoraf 36.000 af dem er fra ikke-vestlige lande.

Jeg forsøger i denne artikel at redegøre for årsagen til dette og beder om din støtte til at få budskabet ud:

Det er ikke flygtningenes skyld – det er vores egne politikeres!

Historien om ‘Krølle’

Kravene for at få en førtidspension er blevet så stramme og kræver så fyldig dokumentation, at mange af de allerdårligst stillede hjemløse og misbrugere aldrig får ydelsen. Paradoksalt, at samfundets mest svageste og mest syge ikke får den hjælp, de burde, lyder det fra flere sider

Efter tre års kamp fik stofmisbrugeren Michael ’Krølle’ Hansen i oktober endelig tilkendt førtidspension.

Men han nåede ikke at få den udbetalt, før han døde i slutningen af samme måned. Trods et voldsomt kokainforbrug, hiv, hepatitis, tuberkulose, bylder og sårinfektioner, vurderede kommunen gennem flere år, at han stadig havde arbejdsevne.

Og han er ikke den eneste. Ifølge fagfolk og en ekspert på området er det, siden førtidspensionsreformen blev indført i januar 2013, blevet så svært at leve op til kravene for at få førtidspension, at særligt samfundets allermest udsatte som hjemløse, sindslidende og misbrugere ender med afslag:

»Vi oplever en lovgivning, som ikke er til for de allermest udsatte. Og et system, som alt for ofte fokuserer på kontrol, dokumentation og sanktioner frem for at hjælpe mennesker, der virkelig har brug for det,« siger Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen, som yder retshjælp til socialt udsatte.

Line Vaaben i Information

Stramninger i regler for førtidspension

Inger Støjberg (V), var allerede ude med følgende kommentar, i 2010:

 

screen-shot-2016-11-19-at-17-10-07

Information, 2. december 2010 – Læs hele artiklen her

Nye regler i 2016

Samtidig har den nyeste reform medført at kommunerne nu modtager samme refusion på førtidspension og sygedagpenge, men efter et “trappestigesystem”, hvor refusionen falder, jo længere borgeren er på offentlig forsørgelse.

screen-shot-2016-11-19-at-17-06-56

Det lyder jo umiddelbart som en glimrende løsning, idet det skulle motivere kommunerne til at sørge for at flere kommer i job end der kommer på førtidspension.

Men virkeligheden er desværre blevet en ganske anden. Kommunerne har set en økonomisk gevinst ved at bibeholde så mange som muligt på kontanthjælp som “aktivitetsparate”, enten i ressourceforløb, uddannelse eller “arbejdsevneafklaringsforløb”.

De nye regler betyder, kort sagt, at jo længere end kontanthjælpsmodtager eller sygedagspenge modtager er på offentlig forsørgelse, jo mindre bliver kommunens refusion.

Har en borger været ledig i mere end 52 uger, så får kommunen blot 20% i refusion. Det skulle man så tro ville få kommunerne til at få flere afklaret , ud af kontanthjælpssystemet og i fleksjob, arbejde eller på førtidspension.

Men lad os lige regne lidt på det:

Kontanthjælp:

screen-shot-2016-11-19-at-18-12-30

Hvis en borger har været ledig i over 52 uger og er over 30 år og enlig, samt uden børn, så er satsen kr. 10.968. Heraf betaler Staten de 20%, svarende til kr. 2.194, og kommunen skal således betale kr. 8.774.

Hvis en borger der igen har været ledig i over 52 uger og er over 30 år og enlig, samt uden børn skulle have tilkendt førtidspension, så ville satsen være kr. 18.122, hvoraf Staten igen ville dække 20% af førtidspensionen svarende til kr. 3.625 og kommunen skal således betale resten, kr. 14.497.

Så for kommunen er regnestykket således:

Kontanthjælp koster dem kr. 8.774 pr. måned, hvorimod førtidspension koster dem kr. 14.497 pr. måned, altså en besparelse på kr. 5.723 for hver borger som de kan bibeholde på kontanthjælp, fremfor at give dem førtidspension.

screen-shot-2016-11-19-at-18-17-18

Førtidspension er nærmest umuligt at få

Lad os se på udviklingen på førtidspension fra 2007 til 2015.

fortidspension

Som det fremgår af tabellen ovenfor, så er det samlede antal af førtidspensionister, faldet med -9% siden 2007. Men som det også fremgår, så er det primært for personer med dansk oprindelse og udlændinge fra vestlige lande.

For personer med dansk oprindelse, er der tale om at det er blevet -16% færre førtidspensionister. For udlændinge fra vestlige lande er faldet på -22%.

Udlændinge fra Ikke-vestlige lande derimod, er steget med samlet set, +35%.

I dag er det således 83% der har en dansk oprindelse og 17% der har en udenlandsk oprindelse. Ser man på stigningen i perioden, så kan man se at personer med dansk oprindelse har fået langt mindre mulighed for at få førtidspension, idet deres andel er faldet  med -7%. Andelen for udlændinge med vestlig oprindelse er faldet med hele -68%, hvorimod andelen for udlændinge med ikke-vestlig oprindelse er steget med +34%.

I menneskeliv betyder det, at der er 28.906 færre personer med dansk oprindelse der får førtidspension idag, og ca. 1.000 færre personer med vestlig oprindelse.

Til gengæld er antallet af personer med ikke-vestlig oprindelse steget med ca. 11.000 personer.

Netto er der blevet ca. 19.000 færre førtidspensionister siden 2007.

Hvad er årsagen til denne diskrimination?

Årsagen skal findes i den mængde af flygtninge som vi har modtaget siden 2007. I 2007 ankom der ca. 1.000 personer til Danmark og søgte om asyl. I 2015 var dette tal vokset til 10.783 personer.

I alt er der kommet 30.632 personer til landet, i perioden 2007 til 2015, som har fået asyl. Det svarer til en stigning på 91%.

Samtlige der fået asyl, kommer fra Ikke-vestlige lande.

Hvis man sammenligner antallet af personer der får førtidspension i dag, så udgør flygtninge således en væsentlig del af det samlede antal der får førtidspension, nemlig ca. 31.000, hvoraf de 11.000 er kommet til, siden 2007. En stigning på 35%.

Hvad koster det så det danske samfund?

Jeg har regnet på hvad det har betydet for vores sociale udgifter til offentlig forsørgelse og det viser følgende:

sociale-udgifter

De samlede sociale udgifter er steget med ca. 150 mia. kr. siden 2007, hvilket svarer til en stigning på 23%. Ser man isoleret på førtidspension, så er udgiften steget fra 34,4 mia. kr. i 2007 til 41,2 mia. kr. i 2015, hvilket svarer til en stigning på 17% eller ca. 6,9 mia. kr.

For personer med dansk oprindelse er der tale om en stigning på 11% fra 2007 eller ca. 3,8 mia. kr.

For personer med udenlandsk oprindelse er der tale om en stigning på 45%, svarende til ca. 3 mia. kr.

Af disse med udenlandsk oprindelse, tegner personer fra vestlige lande sig for en stigning på 7%, hvorimod personer med en ikke-vestlig oprindelse tegner sig for en stigning på 50%, hvilket betyder en fordobling, siden 2007.

Sagt med andre ord, så koster i dag ca. 6 mia. kr. at vi giver førtidspension til 36.000 personer der kommer fra Ikke-vestlige lande.

Skal vi så få smidt de flygtninge ud igen eller hvad?

Nej, ikke efter min forståelse. Det er ikke de stakkels personer der flygter fra krig og død, der er årsagen til den skæve udvikling vi har set på området for førtidspension.

Det skyldes at vores social lovgivning kolliderer med vores medlemskab af FN og de regler der gælder for flygtninge.

Se bare her:

regler-for-tilkendelse-af-fop

Fra Ankestyrelsens rapport om førtidspension, 2012

Så det er altså reglerne, at såfremt man kommer til Danmark og får asyl, så kan man efter en særlig helbredsundersøgelse, får vurderet sin arbejdsevne til at være varigt nedsat, hvilket er et af kriterierne for at få tilkendt førtidspension.

Der er ovenikøbet ingen krav til tidligere tilknytning til Danmark, intet krav om at man skal have arbejdet og betalt skat, og man kan på ganske kort tid, få tilkendt førtidspension, oftest pga. PTSD (som udgjorde 42% af alle der fik tilkendt førtidspension i 2015).

udvikling-i-nytilkendelser-af-fortidspension

Så det er, efter min mening, komplet urimeligt at bebrejde de personer som søger ophold i Danmark, med godkendt flygtningestatus, efter FN’s regler, blot fordi den danske lovgivning er skruet sådan sammen at man groft diskriminerer personer med dansk oprindelse, for at få “budgettet til at balancere”.

Det er vores egen skyld!

Når jeg læser en historie som den om “Krølle” så bliver jeg så forbandet, at jeg farer lige i blækhuset, med håb om at kunne råbe nogen op, så vi kan få ændret på disse regler, hurtigst muligt.

Hvorfor skal f.eks. en person der har levet i Danmark hele livet, er fyldt 45 år og har fået en varig nedsat arbejdsevne, grundet psykiske eller fysiske lidelser, kæmpe for at få den førtidspension som man selv har været med til at betale skat til i årevis, når en flygtning kan komme hertil og få tilkendt førtidspension, nærmest som standard?

Personligt har jeg været på kontanthjælp i 4 år nu, alt imens jeg afventer min egen kommunes vurdering af min arbejdsevne, for derefter at afgøre hvad min fremtidige skæbne, skal være.

4 år har det taget, indtil nu, og jeg er ikke kommet et skridt nærmere en afklaring, selv efter at have brugt 1 år på at få vurderet min arbejdesevne allerede, som kommunen så sendte til “indkast”, fordi de ikke mente at den rapport som deres egen leverandør havde lavet, var “tilstrækkelig fyldestgørende” … Nu er jeg så i et nyt forløb som forhåbentligt kan få afklaret min arbejdsevne og fremtidige situation.

Kort sammenfatning af faktuelle forhold for førtidspension og flygtninge

  • Siden 2007 er antallet af ny-tilkendelser af førtidspension faldet med -11%. Det svarer til 5.100 færre personer.
  • Siden 2007 er det samlede antal af førtidspensionister faldet med -9%. Dette svarer til 19.000 færre personer.
  • I 2007 udgjorde førtidspension 30% af de offentligt forsørgede, i dag udgør førtidspension 20%.
  • I 2007 kostede førtidspension 34,4 mia. kr. til 234.000 borgere. I dag koster det 41,2 mia. kr. for 215.000 borgere.
  • i 2007 udgjorde personer med dansk oprindelse 89% af alle modtagere af førtidspension. I dag er dette tal 83%.
  • I 2007 udgjorde personer med udenlandsk oprindelse 11% af alle modtagere af førtidspension. I dag er dette tal 17%.
  • Siden 2007 er antallet af personer med dansk oprindelse på førtidspension faldet med -29.000 personer. Et fald på
  • Siden 2007 er antallet af personer med udenlandsk oprindelse på førtidspension steget med 10.000 personer.
  • I 2007 udgjorde antallet af personer fra vestlige lande 22% af alle udenlandske førtidspensionister, ca. 5.600. I dag er tallet ca. 4.600.
  • I 2007 udgjorde antallet af personer fra ikke-vestlige lande 87% af alle udenlandske førtidspensionister, ca. 20.000. I dag er tallet ca. 31.000.

Alle tal i denne artikel, bygger på egne beregner af data fra Danmarks Statistik og Ankestyrelsens “Tal fra Ankestyrelsen”, samt de kilder som jeg har refereret til, undervejs i artiklen.

Tak for din tid og opmærksomhed!

/Peter

P.S. Samtlige terrorister der deltog i massakren i Paris, i november 2015, var født og opvokset i EU, og rejste til Yemen for at blive trænet, for derefter at blande sig med flygtningestrømmen for at komme usete tilbage til EU. I alt mener EU’s efterretningsvæsener, at der er rejst ca. 5.000 unge ud af EU for at blive trænet i terrorisme, hvoraf blot de 1.500 er rejst hjem igen, ad normale veje. De resterende 3.500 er der ingen der ved hvor er … Se hele historien her: Terror in Europe (PBS Frontline)