Unique visitors since 2015:

 • 221,847 people

Forstå din OCEAN personlighedstest

Som led i vores research arbejde anvender vi den anerkendte Big 5 Personality Traits (OCEAN) test, da den er meget præcis og da psykologer har brugt denne test i deres arbejde i årtier. Her kan du se forklaringen på hvad dit personlighedstest afslører

Share

Som led i vores research arbejde anvender vi den anerkendte Big 5 Personality Traits (OCEAN) test, da den er meget præcis og da psykologer har brugt denne test i deres arbejde i årtier. Her kan du se forklaringen på hvad dit personlighedstest afslører.

Oversigt med kort forklaring af OCEAN (ADDspeaker, 2021)

Sådan forstår du resultatet:
Herunder finder du scoringsvejledningen på de enkelte personlighedstræk samt tabeller, der indikerer, hvorvidt dine scorer kan beskrives som meget lave, lave, middel, høje eller meget høje.

Udover det niveau af personlighedstrækket, din score svarer til, kan du også se T-score og percentil.

Percentilen repræsenterer den procentdel af befolkningen, som scorer lavere end dig.

Hvis du for eksempel har scoret 36 på neuroticisme, kan du via tabellen finde ud af, at du har en høj grad af dette personlighedstræk, samt at omkring 90% af andre mennesker scorer lavere end dig på denne faktor.

Generelt om dine scorer:

En score, der falder i middelområdet, betyder, at din personlighed på denne faktor kan siges at være tæt på gennemsnittet.

Scorer du enten meget højt eller meget lavt, betyder det omvendt, at der er få mennesker, der slår lige så drastisk ud på pågældende personlighedstræk som dig.

Der er ikke som sådan ”gode” og ”dårlige” personligheder. Høje og lave scorer implicerer hver deres fordele og ulemper, og din specifikke kombination af træk er netop med til at gøre dig unik.

Alligevel kan store udslag på en eller flere faktorer være med til at give en forståelse for, på hvilke områder din personlighed adskiller sig fra de fleste andre menneskers, og hvilke typer udfordringer du især kan have tilbøjelighed til at møde.

Du kan dermed få en idé om, hvilke situationer du typisk vil finde svære eller nemme, samt hvilke håndteringsstrategier, der kunne passe godt til din personlighed.


The Big Five Personality Traits Scoring Table (ADDspeaker, 2021)

Åbenhed (O)

Personlighedstrækket åbenhed indebærer personens tendens til at være åben og
nysgerrig i forhold til såvel omverdenen som sig selv. Heri ligger en villighed til at reflektere, komme på nye påfund og opsøge nye og anderledes oplevelser. Også en aktiv fantasi, æstetik, introspektion, intellektuel nysgerrighed og selvstændig dømmekraft er en del af dette personlighedstræk. Samtidig kan åbne individer have en tendens til at mærke følelser stærkere end lukkede individer – det vil sige personer, der scorer lavt på åbenhed.

Det er vigtigt at pointere, at lukkethed ikke er lig med intolerance.

Meget lav score

 • Du sætter stor pris på det traditionelle og konventionelle, og du kan lide at gøre tingene, som du plejer.
 • Du vælger helst det velkendte og har intet behov for at kaste dig ud i det ukendte eller for at udtrykke dine følelser med store armbevægelser.
 • Desuden er du meget sikker i dit verdenssyn og dine holdninger, som for nogen kan forekomme konservative.

Lav score

 • Du vælger som regel den velkendte over den eksotiske ret på menukortet, og du har det fint med rutiner og hjemmevante omgivelser.
 • Du kan godt lide at gøre tingene på traditionel vis og har ikke brug for konstant at genoverveje eller stille spørgsmål til tingene.

Middel score

 • Mens du suger viden og oplevelser til dig med åbne arme, føler du dig samtidig ret jordbunden og er god til at stå ved dine holdninger.
 • Du har ikke det store behov for nye oplevelser hver eneste dag og ved, at det ikke er alting, man behøver stille spørgsmål til eller tænke for meget over.

Høj score

 • Du er villig til at overveje andreledes måder at se tingene på og kaster dig velvilligt ud i nye udfordringer.
 • Du er god til at tilegne dig viden og egenskaber, hvilket kan komme dig til gode i forhold til arbejds- og uddannelsesmuligheder.

Meget høj score

 • Du er super nysgerrig på dig selv og verden og opsøger konstant nye oplevelser.
 • Du sætter spørgsmålstegn ved alt, måske også autoriteter og normer, og kan sommetider har så mange nye idéer og kreative påfund, at det kan blive svært at finde rundt i.
 • Samtidig kan du opleve, at dine følelser er meget stærke.
 • Nogle vil måske beskrive dig som ret ukonventionel.

Samvittighedsfuldhed (C)

Faktoren samvittighedsfuldhed, som også er blevet kaldt ”viljen til præstation”
indeholder ansvarsfuldhed og pligtopfyldenhed og omfatter mønstre i planlægning og organisering. Det betyder, at man med en høj grad af samvittighedsfuldhed kan beskrives som mere disciplineret og viljestærk, hvorfor dette personlighedstræk også korrelerer med toppræstationer i forskellige henseender – både i forhold til akademiske præstationer og inden for sport og diverse erhverv. Både overdrevent høje og lave scorer på denne faktor kan dog føre til uhensigtsmæssige mønstre såsom på den ene side perfektionisme og på den anden side underpræstation.

Meget lav score

 • Du tænker ikke så meget over deadlines og orden, og du kommer formentlig ofte for sent.
 • Desuden kan du have tendens til kun at gøre tingene halvt, hvilket kan have negative konsekvenser for din præstation i forskellige sammenhænge.
 • Det er muligt, at du i højere grad prioriterer nydelse og velvære i øjeblikket end etik og moral.

Lav score

 • Du er ikke så nøjeregnende med moralske principper og tager det ikke så tungt, om du kommer et par minutter for sent.
 • Din arbejdsgang kan for nogle virke en smule ustruktureret, og der kan sommetider smutte et par detaljer i processen.

Middel score

 • Du har styr på de ting, der skal være styr på, og tager det roligt med de mindre vigtige ting.
 • Du går ikke så meget op i at organisere hvert et aspekt af dit liv, så længe der er orden på det vigtigste.

Høj score

 • Du betragtes af de fleste som beslutsom og karakterstærk og er god til at få gjort de ting, du skal – også til tiden.
 • Af denne årsag er du formentlig en god studerende eller medarbejder og en, som man kan regne med.

Meget høj score

 • Du holder dig selv i kort snor og udfører dine opgaver målrettet og præcist.
 • Man kan stole på, at du møder op til tiden, og at du gennemfører de mål, du sætter dig for.
 • Der er god sandsynlighed for, at du klarer dig godt akademisk eller erhvervsmæssigt, men samtidig skal du passe på, at din disciplin ikke tangerer til usund perfektionisme eller arbejdsnakomani.

Ekstroversion (E)

Ekstroversion er på dansk meget lig begrebet udadvendthed og indebærer således
personens villighed til at omgås med og involvere sig i andre mennesker. Udover det sociale aspekt, dækker trækket dog også over graden af aktivitet, dominans og stimulationsbehov. Personer, der scorer højt på ekstroversion i personlighedstesten, kan altså siges at være mere selskabelige, aktive og energiske. Scorer man lavt, kan man i højere grad beskrives som indadvendt, hvilket skal forstås som fraværet af ovenstående ekstroverte udslag og ikke som modsætningen hertil. Indadvendte individer er altså nærmere reserverede, uafhængige og tilfredse med deres eget selskab end uvenlige, dovne eller generte, som mange tror.

Meget lav score

 • Det er muligt, at du beskriver dig selv som indadvendt eller genert, men at du bare har det bedst i dit eget selskab.
 • Du afholder dig for det meste fra selskaber og opfattes som reserveret.
 • Selvom din introverthed kan være en udfordring, når det kommer til at komme frem i verden, har du ikke det samme behov for stimulation som mange andre og er måske ret tilfreds med din uafhængighed.

Lav score

 • Du har ikke det store behov for, at der skal være fest og fart over feltet, og du bryder dig ikke synderligt om store forsamlinger.
 • Du finder værdi i alenetid og rolige omgivelser, og du kan lide at tage tingene i dit eget tempo.

Middel score

 • Du begår dig godt blandt andre mennesker og tager som regel hverken rollen som den stille mus i hjørnet eller festens midtpunkt.
 • Selvom du nyder at omgås andre, finder du også stor glæde i til tider at være alene.

Høj score

 • Du er et udadvendt og energisk individ, og du føler dig godt tilpas blandt andre mennesker.
 • Du vil hellere være i gang end sidde stille og har generelt en optimistisk tilgang til tingene.
 • Din produktivitet og socialitet kan være en fordel på arbejdspladsen.

Meget høj score

 • Blandt dine bekendte er du formentlig kendt som den sprudlende, muntre og aktive.
 • Du elsker selskaber og har intet imod at være midtpunkt.
 • Din festlige og energiske attitude er som skabt til erhverv, hvor initiativtagen og produktivitet er i høj kurs.
 • Omvendt kan nogle mennesker måske blive en smule overvældede af din dominans og selvsikkerhed.

Venlighed (A)

Venlighedsfaktoren omfatter frem for alt personens interpersonelle mønstre, hvor
venlighed implicerer en uselviskhed og imødekommenhed i forhold til andre mennesker. Herudover implicerer venlighed en tiltro til, at andre mennesker vil en det bedste. Omvendt omfatter en lav score, det vil sige uvenlighed , en tendens til at konkurrere frem for samarbejde, skepsis over for andres hensigter samt en vis selviskhed. Selvom venlighed umiddelbart lyder bedre – og venlige mennesker er da også mere populære – er der en fordel i at være parat til at kæmpe for egne interesser samt besidde en sund mængde skepsis.

Meget lav score

 • Du bekymrer dig ikke så meget for andre mennesker og har ofte dig selv i fokus.
 • Nogle vil måske beskrive dig som uvenlig eller antagonistisk, og det kan være, at du ikke er lige populær hos alle.
 • På den anden side er du parat til at kæmpe for egne interesser og til at stille dig kritisk, hvilket kan være en fordel i eksempelvis en retssal, i videnskabelig forskning eller på slagmarken.

Lav score

 • Du er usikker på, om folk nu vil dig det bedste, og kan derfor forekomme en smule skeptisk og kritisk over for andre mennesker.
 • Du tager for det meste vare på dine egne interesser og har tendens til at være konkurrerende frem for samarbejdsvillig.
 • Mens det kan være en ulempe at virke usympatisk, kan det inden for visse karrierespor være en fordel at være kritisk tænkende.

Middel score

 • I de fleste situationer er du venlig og imødekommende, og du kan lide at være hjælpsom.
 • Du har tillid til andre mennesker, men glemmer ikke at stille dig kritisk, og du sørger for at tage vare på dine egne og andres behov i ligelige mængder.

Høj score

 • Du forsøger for det meste at sætte andre mennesker over dig selv og har en grundlæggende tro på, at andre mennesker vil dig det godt.
 • Derfor kommer du generelt godt ud af det med de fleste og er god til at mærke, hvordan andre har det.
 • Dette gør dig populær blandt dine medmennesker, som oplever dig som venlig og behagelig at være sammen med.

Meget høj score

 • Du sætter andre menneskers velvære langt over dit eget og er ofte ekstremt hjælpsom – nogle gange så meget, at du glemmer dig selv eller får svært ved at stå ved dine egne værdier.
 • Samtidig kan du have tendens til at være overdrevent tillidsfuld og kan risikere at blive udnyttet.
 • For det meste er din venlighed dog en fordel, og du er formentlig særdeles vellidt blandt dine medmennesker.

Neuroticisme (N)

Neuroticisme-trækket dækker i sin kerne over en tendens til at være følelsesmæssigt
ustabil og til at opleve negative følelser; herunder angst, tristhed, pinlighed, vrede, skam og væmmelse. Man kan med andre ord beskrive neuroticisme som påvirkelighed over for psykisk belastning, hvor individer, der scorer højt på dette personlighedstræk, er mere følelsesmæssigt ustabile, mens mennesker, der scorer lavt, er følelsesmæssigt stabile, afslappede og bedre i stand til at håndtere belastning. En høj score på neuroticisme er korreleret med forhøjet risiko for at udvikle en række psykiske lidelser såsom angst og depression.

Meget lav score

 • Du er enormt stabil i dit følelsesliv og bliver sjældent påvirket af stress eller belastning.
 • Nogle gange kan du måske endda være lidt for afslappet – eksempelvis kan du komme til at underspille dine egne eller andres problemer eller reagere for sent på faresignaler.

Lav score

 • Du er en rolig og afslappet person, som sjældent bliver irritabel eller impulsiv.
 • Du er god til at håndtere pres og føler dig sjældent ”ved siden af dig selv”.
 • Der skal meget til at slå dig ud af kurs, hvilket kan være en fordel i et arbejdsmiljø med høje stressniveauer.

Middel score

 • Selvom du for det meste er rolig og afslappet, kan du godt blive påvirket af stress eller negative følelser – dog i rimelige proportioner i forhold til situationen.

Høj score

 • Du bliver en smule lettere følelsesmæssigt påvirket end de fleste, hvis du udsættes for stress eller belastning, og du kan til tider være ret selvbevidst.
 • Følelser som frygt, vrede, skyld eller tristhed melder sig regelmæssigt, og nogle gange kan de spænde ben for din tilpasningsevne.

Meget høj score

 • Du bliver nemt overvældet af negative følelser og har tendens til at overreagere samt opleve humørsvingninger.
 • Nogle gange kan du have svært ved at håndtere stress eller impulser.
 • Måske har du desuden tendens til at være selvbevidst og overanalyserende.
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne, men ikke på dét at leve med ADHD! Fordi ADHD ikke er en sygdom,… Read More

8 hours ago

ADHD: PILLER OP, PILLER NED …

Fantastisk beskrivelse af hvordan en hjerne med ADHD + Autisme “ser ud - følt indefra” - beskrevet af en kvinde… Read More

1 month ago

Sådan ser en typisk ADHD + ASF profil ud!

Efter at have foretaget en analyse af mere end 220 unikke personers videnskabelige og evidensbaserede test-resultater, kan jeg hermed afsløre,… Read More

1 month ago

Theory of Mind, ASF og Kognitiv Fleksibilitet

Theory of Mind og Kognitiv Fleksibilitet er det der skaber en korrekt forståelse af andre. ToM er essentielt for succesfuld… Read More

2 months ago

ADHD, ASF, angst og skolegang

ADHD+ASF: Nyt svensk tvillingestudie påviser, at 89% af de faktorer der bestemmer din uddannelsespræstation skyldes genetik og internaliseringsproblemer (angst) og… Read More

3 months ago

ADHD: ICD-11 Dansk Version

ADDspeaker præsenterer her den første DANSKE oversættelse af den nye ADHD diagnose fra ICD-11, der bliver indført 1- januar 2022.​ Read More

3 months ago

ADHD: Nyeste fakta 2021

I et nyligt publicerede meta-studie om ADHD har mere end 70 topforskere fra hele verden der påviser, faktuelt, hvilke 208… Read More

3 months ago

ADDspeaker – hvem fanden tror du at du er – en ADHD guru?

En artikel om personen bag ADDspeaker - Peter Vang - og om hans motivation for at kæmpe kampen for de… Read More

4 months ago

9 ud 10 forældre mener Inklusion har ført til forringet livskvalitet!

I ADDspeaker’s omfattende research af konsekvenserne af Folkeskolereformen, har vi spurgt et bredt udvalg af forældre om deres vurdering af… Read More

4 months ago

Fakta

This website uses cookies.

%%footer%%