Hvad er ODD?

On 11. November 2017

60% af børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid ODD. ODD er en adfærdsforstyrrelse der er tæt knyttet til ADHD, samt af psykosociale faktorer, i tæt forening. Der findes ikke meget viden om ODD på dansk, så derfor har jeg forsøgt at skrive en artikel der trækker på videnskabelige fakta, samt praktiske erfaringer fra vores FB gruppe, ADDspeaker.

Gruppen består af både voksne der selv lider af ADHD, samt forældre til børn med ADHD (der er jo et stort overlap af disse gruppe, grundet den genetiske arvelighed af ADHD), samt fra min egen research af og dialog med, Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. omkring behandling ODD i praksis.

Du kan finde denne gruppe her: https://www.facebook.com/groups/1541895962569466/

Velkommen!

 

Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD)

Oppositional Defiant Disorder (ODD) er en diagnosebetegnelse fra det amerikanske diagnosesystem, DSM-5, for en selvstændig psykisk tilstand, der både indeholder genetiske og psykosociale faktorer.

Det ses hyppigst blandt børn med ubehandlet ADHD, samt hos voksne med ADHD der heller ikke har været i medicinsk behandling i barn -og ungdom.

Der findes ikke noget egentligt præcis tal på hvormange der lider af ODD, men vi ved at der er en prævalens i en given befolkning på ca. 5%, og vi ved at 25-60% af disse lider af ODD. Højest for børn (60%) (evidens) og lavest for voksne (25-60%) (estimat!).

 

Hvordan opleves et barn med symptomer på ODD?
Der er tale om en særlig kontinuerlig tilstand af stridbarhed, med en kendetegnende adfærd af “konfliktsøgende, destruktiv, truende, fysisk grusom, bedragerisk, ulydig eller uærlig. Dette kan omfatte stjæle, forsætlig skade og tvungen seksuel aktivitet.” og at denne adfærd er tilstede i mindst 2 adskilte miljøer, f.eks. hjem og skole, samt at den skal have stået på i mindst 6 måneder.

 

Mit barn er umulig at få i seng om aftenen, har det så ODD?
NEJ! – Det er helt naturlig løsrivelsesadfærd at børn prøver grænser af, overfor deres forældre. Der hvor man tydeligt kan se forskellen er f.eks. i forhold til husdyr.

Børn med ODD har ikke nogen alderssvarende veludviklet empati og kan derfor ikke sætte sig ind i at katten ikke bryder sig om at blive trukket i halen, eller at hunden ikke bryder sig om at blive omklamret af et barn, uden at have mulighed for at kunne trække sig væk.

Denne adfærd har alle børn, men der hvor børn med ODD adskiller sig fra alle andre børn er ved at de ikke stopper denne adfærd, selvom de godt ved at den er forkert! De ved det godt, men de er ligeglade med reglerne og uden empati for dyret.

Samme adfærd kommer til udtryk når barnet skal gøre noget, som det ikke ønsker, f.eks. slukke for computeren og kravle i seng.

Da et barn med medicinsk ubehandlet ADHD har en nedsat modenhed på udvikling af deres impuls -og selvkontrol, der svarer til at man skal trække 30% fra barnets fysiske, kronologiske alder (fysisk: 7 år, ikke-medicineret ADHD: 4-5 år), og denne såkaldte Executive Age er lig med den forventning som man kan stille til et barn med ubehandlet ADHD og ko-morbid ODD.

Når du så som forælder kommer og stiller krav, som barnet ikke ønsker at opfylde, så er det at denne manglende modenhed på impuls -og selvkontrol, kommer til syne. Først verbalt med skældsord, provokationer, konfliktsøgende adfærd, og dernæst i adfærd der virker fysisk truende, kaster med ting, truer med at kaste med ting, og i værste tilfælde, at barnet rent fysisk slår forælderen.

Dette er klassisk adfærd hos et barn med ubehandlet ADHD med ko-morbid ODD, og som du kan læse, så er der langt fra et barn der blot ikke ønsker at en god dag skal slutte og så til en barn der er ude af kontrol (grundet manglende fysisk evne og medikamentel behandling), så deri ligger den store synlige forskel.

 

Hvad gør jeg så, hvis jeg mistænker at mit barn har ODD?
Første skridt er at få en “second opinion” fra en der kender barnet godt og har set det i flere miljøer, f.eks et andet familiemedlem. Årsagen til dette skyldes at det ofte er i samspillet mellem forælderens egen ubehandlede lidelse (angst, depression, ADHD, misbrug) og barnets ubehandlede ADHD, at symptomerne på ODD, opstår.

Og da voksne med ADHD er notorisk kendte for at have en ringe nøjagtig selvindsigt i egen adfærd (jeg er selv en af dem …), så er det altid godt at få lakmustestet sine formodninger, hos en man har tillid til og som ikke har nogen “anpart” i barnets diagnosticering (typisk er det i skilsmissefamilier at vi ser at den ene forældre, modarbejder den andens forsøg på at få barnet udredt og behandlet for ADHD).

Andet skridt, burde være, at gå til sin læge og få en henvisning til en udredning for ADHD/ODD, eller eventuelt via PPR på skolen.

MEN erfaringer fra virkeligheden i Danmark i dag, er at der er så stor knaphed på ressource og tilmed en stor modstand mod, diagnosticering af børn med ADHD.

 

Samfundet og befolkningens holdning til ADHD
Oveni dette er der en stor modstand blandt nogle forældre og store dele af medierne, imod ADHD medicin til børn (i det de hverken anerkender diagnosen, eller forstår hvordan amfetamin i ADHD medicin, i en ADHD hjerne, virker) og dette har medført en social stigmatisering af forældre der tilvælger den medicinske behandling, hvor de ofte bliver kaldt for “dovne forældre der ikke gider at opdrage deres uvorne unger …” og lignende.

Derudover findes der en gruppe af personer der er under indflydelse fra Scientology (som har proklameret at ADHD ikke findes!?, trods mere end 100 års studier af lidelsen, samt fMRI scanning fra 2007 der rent fysisk beviser at ADHD findes og at det er en fysisk betinget, udviklingsforstyrrelse, i barnets hjerne, der skyldes genetiske arvelige faktorer eller neurobiologiske (infektioner, tungmetaller etc.) forurening under svangerskabet.

Den samme gruppe af mennesker udgør typisk også de der mener at ADHD ikke findes, men er opfundet af Big Pharma, for at tjene penge. Disse mennesker er ikke indstillet på dialog baseret på fakta og erfaring, men udelukkende på at udbrede deres agenda med understøttende negative overbevisninger omkring ADHD og især ADHD medicin.

Det sørgelige er dog, at det er så overvældende videnskabelig evidens og praktisk erfaring med brug af ADHD medicin af børn, samt stor indsigt i bivirkninger på både kort OG lang sigt, at der ingen tvivl er om at konsensus blandt både fagfolk, forskere, forældre og familier helt klart går til fordel for medicinering af børn imod ADHD.

Dette har resulteret i, at antallet af “nye børn der bliver udredt og medicineret” er styrtdykket i de seneste 17 år, siden ADHD diagnosen blev indført i Danmark, og at vi i 2016 nåede til under hvad vi havde forudset ved at se på historiske data. Det er nu så grelt at der faktisk “forsvinder” flere børn fra medicinsk behandling end der kommer nye til, indenfor samme aldersgrupper.

 

 

Hvad er Oppositionel Adfærdforstyrrelse (ODD) så egentligt?
ODD er en psykiatrisk diagnose, som gives til børn der udviser en kendetegnende adfærd, og gør dette på tværs af mindst to adskilte miljøer, samt i mindst sammenhængende 6 måneder.

 

Baggrund

Diagnosen Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD) refererer til et vedvarende mønster af negativistisk, fjendtlig, trodsig og ulydig adfærd mod andre, mens diagnosen Adfærdsforstyrrelse (CD) er karakteriseret ved et vedvarende mønster af adfærd, der indebærer betydelige krænkelser af andres rettigheder og / eller større samfundsmæssige normer (American Psychiatric Association, 2000).

Selvom disse grundlæggende konceptualiseringer af ODD og CD har været konstante i løbet af de seneste årtier (American Psychiatric Association, 1980), har kriterierne for diagnosticering af disse lidelser gennemgået betydelige ændringer i forskellige iterationer af Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Symptomer på sygdommene er blevet tilføjet og fjernet, symptombeskrivelser er blevet ændret, diagnostiske tærskler er blevet ændret, og forskellige subtypingsordninger for cd er kommet og væk.

 

Diagnosekriterier

Adfærdsforstyrrelse
(DSM-5: Conduct Disorder (CD))

Denne psykiske lidelse kan diagnosticeres, når et barn udviser en alvorligt grænseoverskridende adfærd med aggressiv (non-verbal) eller non-aggressiv (verbal) adfærd mod mennesker, dyr eller ejendom, der kan karakteriseres som konfliktsøgende, destruktiv, truende, fysisk grusom, bedragerisk, ulydig eller uærlig. Dette kan omfatte stjæle, forsætlig skade og tvungen seksuel aktivitet.

Oppositionel Adfærdsforstyrrelse
(DSM-5: Oppositional Defiant Disorder (ODD))

Hvis et barns problemadfærd ikke opfylder kriterierne for Conduct Disorder, men involverer et mønster af træt, vredt, antagonistisk, fjendtligt, irritabelt eller selvhævdende, kan denne psykiske lidelse i barndommen diagnosticeres. Disse børn kan bebrejde andre for deres problemer.

Psykosociale problematikker
ODD er, modsat ADHD, en blanding af 50% genetik (ADHD) og 50% Social Økologi (familie, venner, lokalområde, sportsklubber osv.). ODD er en adfærd, en tillært adfærd, der oftest hænger sammen med forældre’s egen ubehandlede ADHD, angst, depression eller misbrug.

Man anvender den såkaldte “4 Factor Model” til at beskrive dette:

Som det fremgår af modellen, så er der mange faktorer og del-faktorer, der tilsammen udgør problemskomplekset der fører til at barnet udvikler klinisk ODD.

Med klinisk ODD menes at adfærden skal være tilstede i mindst 2 forskellige miljøer, f.eks både skole og hjem, samt at symptomerne skal have været tilstede i mindst 6 måneder, samme kriterier som vi kender fra ADHD.

Forekomst af ODD

Vi ved at der er mere end 60% af børn med en ADHD diagnose, der samtidigt har en ko-morbid ODD. Hos voksne er ODD mere udiagnosticeret i den brede befolkning, men studier af indsatte i fængslerne viser at denne 60% forekomst, ikke er ualmindelig.

Selvfølgeligt vil der være en langt højere andel med ODD blandt de straffede, men lad os antage at mellem 25-50% der er vokset op med ubehandlet ADHD eller ubehandlet ODD i barndommen, også fortsætter med at have ODD i deres voksenliv. Der er tale om en adfærd, altså noget tillært, så det kræver enorme psykologiske ressourcer at få denne adfærd brudt og få tillært en ny positiv adfærd istedet, og det er der ikke mange der har mulighed for kva social økologi m.v.

Det seneste studie i ODD jeg har kunnet finde, er fra knapt en måned gammelt og taler om det som jeg kalder for social økologi, dog med primær fokus på forældrenes rolle i barnets ODD.

 

Videnskabelig evidens

Star på citat fra studiet …

Journal of Clinical Psychology, 2017 Oct 30.
“Reciprocity Between Parental Psychopathology and Oppositional Symptoms From Preschool to Middle Childhood.”
Antúnez Z, de la Osa N, Granero R, Ezpeleta L.

Oppositional Defiant Disorder (ODD) er en almindelig lidelse i førskolebørn.

Beviser tyder på, at moderens – og faderens psykopatologi, især aggressiv adfærd og ængstelige og depressive symptomer, bidrager til udviklingen af ​​denne lidelse.

Den seneste forskning tyder også på, at barnets ODD-symptomer kan forværre forældrenes mentale sundhedsproblemer.

Vores mål var at etablere eksistensen af ​​en gensidig tilknytning mellem paternal og maternologisk psykopatologi (aggression, depression og angst) og barnets ODD i alderen 3 og 8 ved hjælp af et longituditional design i en cohort af børnehavebørn.

Ved 3 års alder var der højere niveauer af ODD symptomer hos piger, der samtidigt var forbundet med moderens angst og deprimerede symptomer og faderlig aggressiv adfærd, og igen højere niveauer af ODD symptomer hos drenge, der samtidigt var forbundet med moderens aggressive adfærd.

Langsomt for drenge, højere niveauer af moderat angst og deprimeret symptomer i børnealderen 3 år, samt forudsagte stigninger i ODD symptomer fra 3 til 8 år.

Derudover forudsagde de højere niveauer af ODD symptomer hos drenge i alderen 3-8 år stigninger i fædrenes angst og depressive symptomer.

Børn med ODD bør evalueres og behandles hurtigt, men indsatsen bør udvides til deres forældre.

Mødres og fædres mentale sundhed skal udforskes, fordi børn og forældres psykopatologier påvirker hinanden hinanden.

Slut på citat for studiet …

 

Behandling

Der er evidens for at en kombination af medicinering af både barn og evt. af forældre (for angst, depression og ADHD), samt adfærdsterapeutiske/pædagogiske tiltag for barnet, og samtidig forældretræning i ODD, af forældrene, er den eneste farbare vej. Uden denne kombination, er succesraten for at behandle barnets ODD, under 5% (Barkley, 2014).

 

Medicin

Symptombehandling:
Den største effektstørrelse for symptomer på oppositionsadfærd, adfærdsproblemer og aggression blev set hos de psykostimulerende midler, der også viser den største effektstørrelse for de centrale symptomer på uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet og betragtes generelt som primær medicinbehandling for ADHD.

Adfærdsregulering:
Derfor bekræfter beviset, at i barnet med ADHD, med eller uden ODD eller CD, der lider af invaliderende symptomer på oppositionsmæssig adfærd, udadreagerende sociale adfærdsproblemer eller aggression, er psykostimulerende midler et lægemiddel, første valg i en effektiv behandling af ODD hos barnet.

Anden symptomlindrende behandling:
Behandling med andre lægemidler til ADHD, herunder atomoxetin, guanfacin og clonidin, kan også give nogle symptomlindring, selvom effektstørrelser er mindre for disse resultater.

 

Bivirkninger:

Generelt var bivirkninger relateret til psykostimulerende midler i studierne, som forventet af tidligere forskning og praksis, milde og ledte sjældent til seponering af behandlingen. De hyppigst rapporterede bivirkninger var appetitundertrykkelse og indslumringsproblemer. De mest almindelige bivirkninger relateret til alfa-2-agonister var sedation, hovedpine og nedsat blodtryk eller puls. Afbrydelse på grund af uønskede virkninger var også ualmindeligt med atomoxetin, med gastrointestinale symptomer, appetitløshed og træthed, der hyppigst blev rapporteret.

Præparater

Stimulanter:
Metylphenidat (Ritalin, Motiron, Medikinet, Concerta og lign.)
Dexamfetamin (Attentin)
Lisdexamfetamin (Elvanse eller Aduvanz

Ikke-stimulanter:
Atomoxetin er Strattera
Guanfacin (alfa-2-agonister) er Intuniv

Alle 5 varianter er godkendt til behandling af ADHD (og dermed ODD) af EU og kan fåes på recept hos en psykiater.

Du kan læse meget mere om ADHD medicin i denne artikel: http://addspeaker.net/adhd-medicin-for-begyndere/

 

Support til forældre til børn med ODD:

Der findes desværre ikke en ODD-forening i Danmark, og da ADHD-foreningen ikke tilbyder særlig rådgivning i ODD, så er mit bedste bud at du melder dig ind i vores FB Gruppe ‘ADDspeaker’ og deltager i dialogen med både voksne med ADHD selv og forældre til børn med ADHD (to grupper der jo har stort overlap). Der er både faktuel, praktisk viden at hente, samt omsorg, opbakning og forståelse for den svære situation med et barn med ODD.

Du finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/1541895962569466/

Jeg håber at dette har givet dig en større indsigt i ODD og en større lyst til at hjælpe mig med at udbrede kendskabet til flere forældre, til gavn for både barnet, familien og samfundet generelt set.

Du kan iøvrigt læse om hvilke konsekvenser der kan være (og alt for ofte er) af at lide af ubehandlet ODD i barn -og ungdom, i min artikel fra 2016, som du finder her: http://addspeaker.net/odd-skyldes-oftest-ubehandlet-adhd/

/ADDspeaker

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.