Unikke besøgende siden 2015

  • 186,715 personer

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Share

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret af Dr. Barkley, Ph.D., der af mange anses for at være verdens førende ADHD-forsker. Han har nu påvist, at ADHD forkorter dit liv med 12,7 år

RESUMÉ

At et liv med ubehandlet ADHD er hårdt og giver en stærkt forhøjet risiko for at udvikle komorbide lidelser såsom angst, depression og misbrug er ikke nogen nyhed.

Det er det til gengæld at Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. netop har afsluttet et studie over ADHD og dets betydning for en Estimated Life Expectancy (ELE), det vi på dansk kalder for “forventet middellevetid”, og resultatet blev at personer der har haft ADHD i barndommen og som fortsat har symptomer ind i voksenalderen, har en ELE der er mellem 8,4 – 12,7 år kortere, end befolkningen bredt set. I denne artikel dykker vi ned i hvad årsagen til dette er.


INTRODUKTION

Ved at beregne på mange forskellige faktorer, har Dr. Barkley et al. formået at påvise at konsekvensen af at leve med ADHD, ikke blot gælder for ens nutid, men i meget høj grad også for resten af personens liv.

Vi har i nogle år nu, vidst at ADHD i barndommen der ikke er medicinsk behandlet, medfører 43% flere ulykker og 45% flere skadestuebesøg (Dalsgaard, 2015), samt at man har en overdødelighed på 50% (Dalsgaard, 2015) set i forhold til befolkningen bredt set.

Det nye i dette studie er, at Dr. Barkley et al. nu har specifikt beregnet hvor mange år disse risikofaktorer, skærer af vores forventede middellevetid.

I Danmark er middellevetiden for mænd på 79 år og for kvinder på 82,9 år (Danmarks Statistik), disse nye resultater betyder således at vi skal trække 12,7 år fra denne middellevetid, alene pga. af konsekvenserne af medicinsk ubehandlet ADHD i barndommen.

Udvikling i forbrug af ADHD-medicin i Danmark

Årsagen skal findes i risikobetonet adfærd, ulykker og trafikulykker, øget tendens til selvmord (grundet depression og impulsivitet), øget risiko for hjerte-karsygdomme, fedme, højere grad af tobaks-, alkohol- og hashforbrug, samt fysiologiske komorbiditeter såsom Diabetes Type-2, stofskiftesygdomme, mavetarmssygdomme (Crohn’s Disease og IBS), astma- og allergi. (ADDspeaker, 2018)

Derudover ses en høj grad af selvmedicinering med alkohol og stoffer, der gør at mere end 50% af alle stofmisbrugere lider af ubehandlet ADHD, og 25-30% af alle der lider af alkoholmisbrug ligeså.

NÅR BLOT 15% FÅR BEHANDLING, ER DET SÅ UNDERLIGT AT VI DØR I UTIDE?

Ser vi på de psykosociale konsekvenser af ubehandlet ADHD, så er mere end 50% af alle på sygedagpenge, personer med ubehandlet ADHD, og blandt voksne med ADHD ses en ledighedsgrad på 80-90%, hvilket gør at denne gruppe må leve af offentlig forsørgelse.

Da især kvinder med ADHD er gode til at skjule deres symptomer, ser vi at langt de færreste kvinder der bliver udredt og kommer i behandling som voksne, først kommer det når de bliver mødre og får et barn med tydelig ADHD symptomlogi. Vi ser også at disse mødre selv bryder sammen pga. belastnings-reaktion, i det summen af egne og barnets symptomer, bliver til mere end hvad de kan holde til.


Førtidspension – kvinderne tager skraldet!


Fædrene bliver kun sjældent udredt, medmindre de har tydelige symptomer, eller som led i en afsoning af en fængselsdom, hvor personalet er særligt opmærksomme på symptomer på ADHD hos voksne, da 35-40% af alle indsatte i fængslerne, lider af ubehandlet ADHD.


Rockere, bander og ADHD

En anden vej ind til udredning og behandling for mænd, går via misbrugsbehandlingen, hvor majoriteten af misbrugere af alkohol og stoffer, har ikke-diagnosticeret ADHD og har brugt disse rusmidler til at selv-medicinere.


NÅR ET HELT SAMFUND BARE IKKE FATTER EN BRIK MEN ALLIGEVEL MENER AT HAVE RET TIL AT UDTALE SIG … SÅ SER VI HER HVOR VI ENDER HENNE …

Som det fremgår af ovenstående, så er de samfundsmæssige konsekvenser af ubehandlet ADHD i barndommen særdeles signifikante, ikke blot samfundsøkonomisk, men i høj grad set i forhold til den livskvalitet, som personer med ADHD tilbydes af vores velfærdssamfund.

De negative konsekvenser af den nuværende forståelse og politik for udredning og behandling af børn og unge for ADHD, her i Danmark, er i skarp modstrid med hvad samtlige internationale studier, forskere, klinikere og patientforeninger anbefaler, og dermed forværres problemerne for personer med ADHD i Danmark, unødvendigt og i alvorlig grad, og er i strid med de regler for udvidede menneskerettigheder der gælder for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (handicap), som Danmark har tilsluttet sig via vores ratifikation af FN’s Handicapkonvention.

Behandlingraden for personer med ADHD i Danmark er på blot 15% for medicinsk behandling (35% børn, 65% voksne), og 1-2% for psykosocial adfærdsterapi (ADDspeaker, 2018).

Dette skyldes at myter, fordomme, uvidenhed og vanetænkning, bliver blandet sammen med økonomiske, religiøse, (fag)politiske og konspiratoriske agendaer fra grupper der misbruger en medfødt, kronisk og livslang, psykisk lidelse med svære sociale og intrapersonelle komplikationer, til at fremme deres egne interesser, uden hensyntagen til de mere end 60.000 børn der i dag lever med ubehandlet ADHD, og dermed er udsat for, en nu tydeligt videnskabelig evident, unødig og uacceptabel risiko for at lide en “unaturlig tidlig død”, alene fordi man i Danmark ikke mener at “man skal give narko til børn med ADHD” …


FAT DET NU – DET ER IKKE NARKO – DIN TUMPE!

ADHD-medicin er altid et godt emne at diskutere, for det er nemt at vælge side og tage et standpunkt, er du for eller imod? Problemet med denne forenkling af problematikken er, at de der ynder at råbe højest i debatten, oftest er de som ved absolut mindst om hvad der reelt er tale om, når man bliver behandlet for sine ADHD-symptomer, med ADHD-medicin.


ADHD Guideline 2018

ADHD er en fysisk betinget, genetisk eller neurobiologisk, specifik udviklingsforstyrrelse, der betyder at hjernen udvikler sig med en 30% forsinkelse på kritiske systemer i hjernen, primært hæmningskontrol og motorisk kontrol, samt medfører en nedsat evne til at frasortere irrelevante stimuli, holde mere end en information i arbejdshukommelsen ad gangen, samt nedsat emotionel selvkontrol og selvregulering på grund af en kronisk forhøjet stress-tilstand i kroppens fysiologiske systemer. Alle disse faktorer er det som giver den synlige ADHD symptomlogi med kernesymptomerne hyperaktivitet/impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse.

VI VIL FAKTISK GERNE – VI KAN BARE IKKE UDEN MEDICIN!

Den adfærd som opleves, set ude fra, ved en person med ADHD, er således ikke begrundet i psykologiske processer såsom modvilje, dovenskab, manglende intelligens, aggressiv/voldelig adfærd, kriminel adfærd, misbrugsadfærd eller selvdestruktiv adfærd, den er derimod direkte forbundet til neurokemiske og neurobiologiske faktorer i hjernen, der gør at de systemer der skal holde styr på adfærden, ikke fungere grundet den 30% forsinkede, fysiske udvikling over tid, som forventes ved en given alder. F.eks. er et barn med medicinsk ubehandlet ADHD på kronologisk 6 år (ved skolestart) rent faktisk blot i stand til at udvise samme grad af modenhed på hæmningskontrol, som det man ville kunne forvente af en 4-årig!


ADHD og Inklusion

I Folkeskolen mener pædagoger, lærere og psykologer, at børn med ADHD ikke skal behandles med medicin, men derimod med pædagogiske værktøjer. På trods af at al videnskabelig forskning igennem de sidste 10 år, gang på gang, har påvist, at uden medicinsk behandling, så er pædagogiske værktøjer uden nogen blivende værdi effekt.

Det som disse faggrupper ikke vil forstå er, at ADHD ikke er en adfærdsforstyrrelse, altså “noget man gør med egen vilje, og derfor selv kan lave om på det, hvis man virkeligt ville det”, det er en fysisk betinget, neurokemisk udviklingsforstyrrelse, hvor årsagen er at finde i en ubalance i kroppens belønningssystem, rent kemisk, der gør at de neuroner som styrer vores adfærd, tanker, følelser, motorik m.m. ikke bliver “fodret” med nok af de nødvendige kemikalier og dermed ikke virker.

Den åbenlyse og enkle sammenligning er Diabetes, hvor kroppen ikke selv producere nok insulin og derfor må få det tilført ude fra, således er dopamin det stof som en krop med ADHD må have tilført ude fra, for at symptombehandle.

ADHD DEBATTEN ER KØRT AF SPORET FOR 10 ÅR SIDEN OG VI FORTSÆTTER UFORTRØDENT MED AT PLØJE VIDERE I SAMME PLOVFUGE ALLIGEVEL …

At dopamin-produktionen kan øges ved at tilføre stoffet amfetamin (som i samfundet alene er kendt som et ulovligt rusmiddel) er således blevet mennesker med en medfødt, kronisk, kompleks og alvorlig, psykisk lidelse, akilleshæl, da vores adgang til den medicinske, veldokumenterede og absolut mest effektive behandling imod ADHD, nu ikke længere afgøres af lægelige fageksperter, men derimod personer såsom pædagoger, lærere og psykologer der ingen uddannelse har i neuropsykiatri og dermed ikke med rimelighed kan afkræves at fatte hvad ADHD i virkeligheden er, gør og betyder, og endvidere tror (som i at noget er en sandhed) at ADHD kan behandles med pædagogik og samtaleterapi …

Mit argument er, om de også ville forsøge sig med disse værktøjer, til et barn med Diabetes? Nej, vel? Det er jo åbenlyst vanvid at forsøge at “tale” en fysisk betinget lidelse til orden, det kan enhver jo sige sig selv, ikke?

Modstanderne af ADHD-medicin har 3-5 standardargumenter, der alle bygger på uvidenhed, misforståelse, konspiratoriske vildfarelse, religiøse overbevisninger eller værst af alle, direkte manipulation af befolkningen for at opnå en personlig gevinst, som vi har set det i forbindelse med danske forskere i ADHD der balancere på kanten af videnskabelig uredelighed mens de forsøger at påvirke alle niveauer af ADHD behandlingen, lovgivning, kliniske retningslinjer, medierne og ikke mindst patienter og deres familier, alene for egen vindings skyld, fagligt eller statusmæssigt.


Høringssvar til NKR 2018

SÅ … Når nu den danske model ikke virker og aldrig har virket, og vi nu får at vide at den ovenikøbet medfører en signifikant reduktion i den forventede middellevetid på hele 12,7 år! – Er det så ikke på tide at vi stiller krav om at NU ER DET FANDME NOK!

VI VED RENT FAKTISK HVAD DER VIRKER!!!

Seneste internationale guidelines for udredning og behandling af ADHD, har i foråret 2018, fastslået at børn på 5 år og derover, bedst behandles med ADHD-medicin i kombination med pædagogiske støtteværktøjer, og at unge mellem 12-17 år ligeledes behandles optimalt med ADHD-medicin og adfærdsterapi i kombination.

Ydermere har man fastslået at voksne med ADHD bedst behandles med ADHD-medicin og psykosocial support via fællesskaber, og individuel adfærdsterapi, igen i kombination.

Disse retningslinjer påviser ligeledes at hverken ADHD-medicin eller pædagogik/terapi alene har nogen blivende effekt, det er alene i kombinationen af disse, man får den optimale effekt på symptomerne, her og nu, samt får mulighed for at kunne bruge de pædagogiske/psykologiske værktøjer man har lært til at korrigere sin adfærd, er eneste middel til at reducere den skyhøje risiko for komorbide lidelser som er så kendetegnende for personer med ADHD (55-80% lider af komorbid angst, depression udover deres ADHD, og 20-50% lider af autismespektrumforstyrrelse ved siden af deres ADHD.

KONKLUSION

Det er, om muligt, nu endnu mere presserende at vi som befolkning går til kamp for at få ændret den politik der i dag føres på området for ADHD behandling, både i barndommen, ungdommen, voksenlivet og ikke mindst i alderdomme (25% af alle med ADHD er over 67 år), således at vi ikke blot lever op til de forpligtelser som vi har jf. FN’s Handicapkonvention, lovgivning for ligestilling, lovgivning for social service, lovgivning for en aktiv beskæftigelsespolitik, lovgivning for folkesundhed, samt helt almindelig empatisk med-menneskelighed over for de 280.000 danskere der er født med ADHD og som ikke selv har bedt om det, ikke selv kan gøre noget for deres symptomer, og samtidigt bliver mødt med uvidenhed, fordomme, diskrimination, social isolation og systematisk neglekt i både kommunal, regional og national forvaltning, samt ydermere udsat for mediernes hetz imod vores medicin, og offentlighedens manglende evne til at udvise hensyn til at ADHD ikke er et valg, det er en psykisk lidelse (ja, jeg taler til dig der glor på forældre til børn med ADHD der går grassat nede i Netto … det handler ikke om opdragelsesevner, det handler om fucking neurokemi, ok?)

Tak for din tid og interesse,

/ADDspeaker

[fblike]


Hyperactive Childhood Syndrome and Estimated Life Expectancy at Young Adult Follow-up: The Role of ADHD Persistence and Other Potential Predictors

Russell A. Barkley, Ph.D. and Mariellen Fischer, Ph.D.
Journal of Attention Disorders, in press.
Short Title: ADHD and Adult Estimated Life Expectancy

BAGGRUNDSVIDEN FRA STUDIET

Studiet som jeg har fået lov at læse inden det er blevet publiceret i Journal of Attention Disorders, bliver nedenfor gengivet i en reduceret og oversat version, på dansk og oversat af Peter Vang, ADDspeaker, der alene har til formål at give dig indsigt i dokumentationen for de ovenstående argumenter i min artikel. Jeg vil anbefale dig at læse den fulde publicerede version af studiet, når det udkommer inden for de kommende par måneder.

HER BEGYNDER SELVE TEKSTEN FRA STUDIET

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en specifik udviklingsforstyrrelse (American Psychiatric Association, 2013), der påvirker 5-10% af børn og 3-5% af voksne (Willcutt, 2012).

Forstyrrelsen fortsætter i voksenalderen hos ca. 40-65% af de tilfælde, der er diagnosticeret i barndommen (Faraone, Asherson, Banaschewski, Biederman, Buitelaar et al., 2015; Owens, Cardoos, & Hinshaw, 2015). Tilstanden var tidligere kendt som Hyperkinetiske Forstyrrelser (Barkley, 2015a).

På trods af fokus på hyperaktivitet som et kernesymptom på lidelsen, indeholder beskrivelsen af ​​syndromet også kernesymptomerne uopmærksomhed og impulsivitet (American Psychiatric Association, 1968, Cantwell, 1975) ligesom de nuværende beskrivelser af ADHD (ADHD Kombineret Type) (ADHD-C ; American Psychiatric Association, 2013).

Forventet middellevetid (ELE) refererer til det anslåede antal års levetid, der er tilbage i en bestemt alder, og er baseret på aktuarmæssige (fra livsforsikringsselskaber) livstabeller af store befolkningsprøver, som dem, der er udarbejdet af US Social Security Administration.

ELE kan derefter justeres yderligere af handicapbetingelser og sundhedsrelaterede variabler baseret på deres påviste indvirkning på forventet middellevetid i befolkningsprøver bortset fra alder og kønseffekter. Disse tilpasninger er kendt som ELEKT.  Beregninger af handicapjusterede levetider (DALY) og Health Adjusted Life Years (HALY), er brugt i dette studie.

Der er mindst fem empiriske grunde til at antage at  alle varianter af ADHD (ADHD-PI, ADHD-PHI eller ADHD-C), ville være forbundet med en reduktion i ELE  i voksenalderen:

(1) Nogle longitudinale undersøgelser af personer med ADHD, påviser at der kan ses en  øget dødsfrekvens i 13-17 års-alderen, selvom den endnu ikke er signifikant forskellig fra kontrolgrupper (Barbaresi, Colligan, Weaver, Voigt, Killian et al. , 2013). Andre studier har dog endnu ikke kunnet påvise sådanne forskelle ved 13-17 åra-aldren (Barkley, Murphy, & Fischer, 2008). Denne mangel på konsistente resultater, kunne være relateret til utilstrækkelige længder af opfølgningsperioder til at opdage differentierede dødsfaldsrater. Som et bevis på dette er, at den længste løbende opfølgningsundersøgelse, der har fulgt deres deltagere fra barndommen og ind i voksenlivet, blot har rapporteret en lille men betydelig forskel i gruppen (7,2% mod 2,8%) med en gennemsnitlig alder 41 år. (Klein, Mannuzza, Olazagasti, Roizen, Hutchinnson et al., 2012).

(2) ADHD er forbundet med øgede negative konsekvenser i næsten alle hovedområder af livsaktivitet, der er undersøgt hidtil (Barkley et al., 2008), hvoraf nogle er forbundet med forkortet forventet middellevetid. For eksempel er ADHD forbundet med højere risici for utilsigtede og selvforvoldte skader i barndommen og voksenalderen (Nigg, 2013), og det fører til øgede skadestuebesøg (Cuffe, Moore, & McKeown, 2009). Bivirkninger ved kørsel, herunder flere køretøjsulykker (Barkley, 2015c; Barkley & Cox, 2007) er også forbundet med ADHD. ADHD er også forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord (Barbaresi et al., 2013; Barkley et al., 2008). Selvom komorbid depression i sådanne tilfælde er den vigtigste forudsigelse for den større risiko for selvmordstanker, er det impulsiviteten forbundet med ADHD-C, der tegner sig for den højere risiko for selvmordsforsøg og selvmord (Barkley et al., 2008). Alle disse negative resultater indikerer en sandsynlig reduktion i ELE, der er forbundet med ADHD-C i voksenalderen.

(3) ADHD er forbundet med forskellige uønskede følgesygdomme, herunder øget antal forekomster af hjerteanfald, fedme, spiseforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, tobak-, alkohol- og hashforbrug, dentale traumer og karies, stillesiddende adfærd eller lav grad af motion, søvnproblemer migræne og risiko for fremtidig hjertekarsygdomme samt nedsat engagement i forebyggende sundhed, ernæring og tandhygiejneaktiviteter (Barkley et al., 2008; Barkley, 2015b; Nigg, 2013). Mange af disse forhold er velkendte korrelater med reduceret ELE, der bruges til at korrigere DALY og HALY tilpasningerne i ELE beregninger og er fokus for forskellige samfundsmæssige bestræbelser på at forbedre disse problematikker, via folkesundhedsmyndighedernes bestræbelser på at forbedre livskvaliteten generelt og levetiden specifikt.

(4) Teenagere og voksne med ADHD-C er langt mere tilbøjelige til at være involveret i voldelige aktiviteter generelt og andre anti-sociale aktiviteter, der specifikt omfatter voldelige forbrydelser, reaktiv aggression og intim partner vold, selv når adfærdssygdomme ikke er til stede eller er statistisk kontrolleret (Buitelaar , Posthumus & Buitelaar, 2015; Mohr-Jensen & Steinhausen, 2016; Saylor & Amann, 2016). Alle disse variabler ville predisponere for øget risiko for større morbiditet og sandsynlig højere grad af tidlig dødelighed med voldelige midler som årsag.

(5) Nogle nylige undersøgelser har specifikt undersøgt spørgsmålet om større mortalitet ved ADHD ved hjælp af store epidemiologiske prøver eller endda hele populationer. I de fleste tilfælde viser de, at dødelighedsrisikoen i barndommen næsten er fordoblet set i forhold til befolkningen bredt set, og i voksenalderen er risikoen mere end firedoblet (Dalsgaard, Ostergaard, Leckman, Mortensen & Pedersen, 2015; Jokela, Ferrie, & Kivimaki, 2009; London & Landes, 2016). Denne risiko for tidlig dødelighed synes at være et resultat af større tilbøjelighed til ulykker, men også i mindre grad fra en forhøjet risiko for selvmord (Barbaresi et al., 2013; Dalsgaard et al., 2015). En meget mindre undersøgelse af 1.489 voksne med ADHD, der blev indskrevet i kliniske medicinforsøg, fandt imidlertid ikke signifikant forhøjet dødelighed i perioden for forsøget (Khan, Faucett, Morrison & Brown, 2013). Men disse resultater kunne skyldes de mindre prøvestørrelser, kortere varighed af forsøgsperioden og screening af deltagere i undersøgelsen for ​​sundhedsrisici, der kunne udelukke deltagelse i forsøget og dermed udelukke de mindst sunde ADHD-voksne.

Endnu giver større dødelighedsrisikoforhold ved ADHD ikke et direkte skøn over de reducerede resterende år af forventet levetid i voksenalderen. Dette skyldes, at meget tidlig dødelighed i barndommen eller ungt voksenliv, som er relateret til ulykker, der er dokumenteret i sådanne tværsnitsstudier, ikke afspejler senere livsfarlige risici, der kan opstå som følge af livsstilsfaktorer anvendt i DALY og HALY tilpasninger til ELE . Virkningen af ​​disse handicap og sundhedsfaktorer kan medføre kumulative sundhedsrisici ved kronisk sygdom, såsom overdreven rygning, brug af alkohol, stofmisbrug, dårlig kost, dårlig søvn og begrænset motion blandt andre sundheds- og livsstilsfaktorer, der fører til tidligere død i midt til sent liv. Således er det stadig værdifuldt at undersøge ELE hos unge voksne med ADHD-C, der er forbundet med sådanne sundheds- og livsstilsfaktorer udover hvad der allerede er kendt om forhøjet dødelighedsrisiko tidligere i livet ved ADHD-C. Af alle disse grunde antog vi, at ADHD (ADHD-C), især hvis det var forbundet med ADHD’s vedvarende symptombillede ind i voksenalderen, ville være forbundet med en signifikant reduktion i både total ELE og sund ELE samt en stigning i usund ELE ved ung voksenliv.

KONKLUSION

Resultater: ADHD-C i barndommen var forbundet med en 9,5 års reduktion i sund ELE og 8,4 års reduktion i total ELE i forhold til kontrolgruppen, målt i voksenalderen. Vedvarende ADHD til voksenalderen var forbundet med en 12,7 års reduktion i ELE. Flere specifikke forhold udgjorde mere end 39% af variationen i ELE.

Konklusioner: ADHD-C i barndommen forudsiger en signifikant reduceret ELE i voksenalderen, der yderligere reduceres af ADHD’s vedvarende symptomalogi og deraf følgende funktionsnedsættelse, ved opfølgning i voksenalderen.

HER SLUTTER SELVE TEKSTEN FRA STUDIET

[fblike]

 

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.