Nye børn på ADHD medicin styrtdykker

On 21. April 2016 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Antallet af børn der i dag bliver behandlet med ADHD medicin, er faldet fra 2.762 nye brugere, om året i 2010, til kun 189 nye brugere om året i 2015!

Nye børn på ADHD medicin styrtdykker

Udvikling i forbrug af ADHD medicin for børn

Nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser at der i 2015, for 5. år i træk, er et fald i antallet af børn der bliver behandlet for deres ADHD, med medicin.

I perioden fra 2006 – 2010 fik 2.762 nye børn ADHD medicin om året, i gennemsnit.

For perioden 2011 til 2015 er dette tal faldet til blot 189 nye børn på ADHD medicin, om året i gennemsnit!

Det er en national katastrofe, og skyldes alene uvidenhed, stigmatisering og mediernes “rovdrift” på ADHD medicin.

Nu kan det fandme være nok!

Skal vi bare lade 50.000 børn leve med ubehandlet ADHD, og lade dem ende som deres forældre, der lever i fattigdom på offentlig forsørgelse for over 70% vedkommende?

22% af alle med ADHD, enten “dør en for tidlig død”, sidder i fængsel eller lever med et misbrug – altsammen fordi vi i Danmark ikke fatter en skid af hvad ADHD medicin er og gør, især for børnene!

ADHD rammer hele familien!

“Finally, consideration must be given to not only the mutual influences within the family but also the broader social context outside the family. ADHD does not exist in isolation from the influences of friends and relatives, the child’s school, the neighborhood, and the family’s cultural and/or religious affiliations. For example, over three-fourths of parents of children with ADHD report stigmatizing experiences as a result of their child’s ADHD, including feelings of social isolation and dismissive attitudes by health professionals”

Excerpt From: Russell A. Barkley. “Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Fourth Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment.” iBooks.

Samfundet skaber ensomme børn!

Dit barn bliver ikke ensomt fordi det er hyperaktivt eller impulsivt – det tilgiver deres kammerater dem hurtigt. Det som kammerater ikke tilgiver, er deres vrede og aggressive adfærd!

Derfor lever 76% af børn med ADHD i social isolation, allerede fra 3. klassetrin – de har simpelthen ingen venner – overhovedet!

Når vi i Danmark fortsætter med at (mis)forstå ADHD som værende en opmærksomhedsforstyrrelse, med eller uden hyperaktiv/impulsiv adfærd, så er vi selv med til at skabe problemerne for vores børn.

ADHD er nemlig IKKE en opmærksomhedsforstyrrelse, det er blot et af symptomerne ved lidelsen.

Årsagen skal derimod findes i den manglende alderssvarende udvikling i impuls -og selvkontrol, der sammen med den manglende modenhed i at styre sine følelser, er det der gør at børnene får alle de sociale problemer.

Når vi tager et barn på 7 år med ADHD og sætter det ind i en skoleklasse med andre 7 årige, og hvor der stilles forventninger til at man er moden som en 7 årig – hvad tror du så der sker, for det barn med medicinsk ubehandlet ADHD, der rent fysisk, inde i hjernen, har en modenhed som vi ser hos et barn på 4 år?

Folkeskolerne er begyndt at sende op imod 14% af alle drenge på 7 år, tilbage til børnehaven i endnu et år, fordi de skønnes til at være for umodne til at begynde i 0. klasse.

Denne tendens har været stærkt stigende de seneste 10 år, men uden at man har kunnet finde årsagen, i Folkeskolen altså …

Behandling med ADHD medicin falder fortsat!

Siden 2010 er antallet af nye børn der bliver sat i behandling med ADHD medicin faldet og falder fortsat markant.

Årsagen kan findes i den negative medieomtale som har påvirket forældrene til at være imod ADHD medicin, hvilket har betydet at der i dag er 1.166 færre børn der er i medicinsk behandling, end der var i 2010.

Nedenfor ses to grafer, der viser faldet i antallet af nye personer der bliver sat i behandling i dag, sammenlignet med 2010.

Udvikling for nye diagnosticerede Mænd siden 2010

Antallet af drenge mellem 0 og 19 år der i dag bliver sat i medicinsk behandling er faldet med 10,4% i alt, set i forhold til 2010.

 

Udvikling for nye diagnosticerede Kvinder siden 2010

Antallet af piger mellem 0 og 19 år der i dag bliver sat i medicinsk behandling er faldet med 6,8% i alt, set i forhold til 2010.

Fokus er skiftet til forældrene

Når man ser på tallene for aldersgruppen fra 20 – 39 år, så ses det ganske tydeligt, at fokus nu er på at få forældrene til de børn der allerede er i behandling for ADHD med medicin, til at blive medicineret også.

For denne aldersgruppen er antallet af nye på medicin steget med 11,5% sammenlignet med 2010.

Gruppen af forældrene mellem 25 og 45 år, udgør i dag, klart den gruppe af alle aldersgrupper der har haft den største positive udvikling siden 2010, når det kommer til behandling med ADHD medicin, nemlig en stigning på mere end 60% på bare 5 år!

Prisen betales til gengæld af de 40+ årige

I 2010 var der 1.812 personer mellem 40 og 59 år, der var i behandling, i dag er tallet næsten fordoblet til 3.207 personer.

Årsagen skal her findes hos de mange som ikke har fået en diagnose tilbage i 1970’erne og 1980’erne, som nu er blevet 40+ og som i hobetal melder sig hos psykiatrien med depression og angst, som følge af at have levet med de alvorlige konsekvenser af ubehandlet ADHD fra skoletiden, gennem uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Generelt er 22% af alle personer med ADHD enten døde, i fængsel eller lever med et misbrug og særligt i denne aldersgruppe, ses problemerne mest tydeligt.

Som det kan ses i tabellen nedenfor, så lider 1.465  en “for tidlig død”, 2.082 personer sidder i fængsel på ubetingede straffe, og 16.530 døjer med et misbrug (alkohol primært), hvilket samlet set er 20.077 personer eller ca. 26% af alle i aldersgruppen 40 – 59 år.

Den sociale konsekvens af ubehandlet ADHD

Derfor er det glædeligt at se at der er kommet 7,5% flere personer på medicin i dag, set i forhold til i 2010.

Men det er fortsat blot 4% af alle med ADHD i denne aldersgruppe, hvilket betyder at 96% fortsat ikke er i medicinsk behandling!

De ældre bliver bare overset!

Selvom ADHD nok stadig ses som en “børnesygdom”, i de fleste danskeres bevidsthed, så er det 60% af alle over 20 år, der fortsætter med at have alvorlige symptomer på deres ADHD, og det gælder for resten af livet.

I aldersgruppen 60+ år er der, ifølge prævalens fra Sundhedsstyrelsen, ca. 70,000 personer der lider af ADHD.

Af dem er der 630 personer i behandling med medicin – mod 545 personer tilbage i 2010.

Altså bliver stort set ingen ældre i dag behandlet for deres ADHD, som de altså har levet med siden barndommen.

Resultatet af dette er, at vi i dag kan se at antallet af mænd der dør inden de bliver 60% er så stort, at det påvirker hele aldersgruppen, således at prævalens falder fra 5% af befolkningen til 3% af befolkningen, alene fordi 2% af mændene allerede er døde inden de fylder 60 år!

Det koster 3.000 liv om året!

Samlet set er situation nu så alvorlig, at personer der dør af ADHD relaterede årsager (ulykker, selvmord, trafikulykker og sygdom) nu udgør ca. 10% af alle der dør, om året, hvilket er ca. 5.000 personer ud af de 50.000 der dør hvert år. Til sammenligning dør der omkring 300 personer i trafikken om året.

Ser man på de direkte dødsårsager for personer med ADHD, så er ca. 3.000 dødsfald om året, direkte forbundet med konsekvensen af ubehandlet ADHD!

Hvis man ser bort fra den normale dødelighed for alle aldersgrupper, så kan man se at overdødeligheden for gruppen af personer med ADHD er 50% højere, end for befolkningen bredt set. Der er 3x større risiko for at dø inden man fylder 45 år, samt en nedsat middellevealder på mellem 10-12 år, alene fordi man har ADHD!

Medicin redder både liv og livskvalitet!

Jeg er for medicin. Punktum.

I de seneste snart 5 år har jeg researchet meget indgående i alt hvad der hidrører ADHD, og al forskning viser at kombinationen af medicin og terapi, er den eneste behandling, der kan forbedre livskvaliteten for personer med ADHD, på lang sigt.

Årsagen er, at ADHD er en fysisk betinget, kronisk og neuropsykiatrisk lidelse, hvis symptomer har så store konsekvenser i personens liv, at det at have en diagnose med ADHD, giver en psykisk funktionsnedsættelse der er så alvorlig, at symptomerne giver personen et handicap, i mødet med samfundets normer og krav.

Det gælder for alle aldersgrupper, men særligt for børnene, da deres hjerner rent fysisk er 30-40% bagud i deres udvikling, set i forhold til deres jævnaldrende, hvilket gør at de har meget svært ved at navigere i det sociale miljø, særligt i skoler og institutioner.

Medicinen alene, giver en væsentlig reduktion i de mest alvorlige symptomer på ADHD og gør det for mellem 80-90% af alle, samtidigt med at den giver mere ro i sindet og i kroppen, således at kroppens stress niveau bliver markant reduceret, hvilket indirekte påvirker om barnet udvikler PTSD, angst, depression eller ODD.

Kombinerer man medicin med psykosocial adfærdstræning (i familien og i skolen), så har man mulighed for at fjerne stort set alle de handicap som en person med ADHD har, især på det sociale område.

Lægemiddelstyrelsen har så sent som i januar 2016, undersøgt bivirkningerne ved ADHD medicin, og har fundet at der ingen farlige bivirkninger er ved ADHD medicin, og at det er sikkert at bruge. Det har forskningen, internationalt set, nu vidst i mindst 10 år, men det er da glædeligt at vi nu har det fra Lægemiddelstyrelsen selv, sort på hvidt.

Mediernes hetz må stoppes nu!

I Danmark lever 65.554 børn med ADHD. Ud af disse er 17.882 i medicinsk behandling. Det betyder at 47.672 børn i alderen 0 – 19 år, i dag lever med en psykisk lidelse, der ubehandlet er lige så dødsensfarlig som ubehandlet diabetes!

Diabetes kræver insulin, her og nu, for at reducere symptomerne og derved nedsætte risikoen for langsigtede bivirkninger (fysiske), præcis som ADHD kræver medicin her og nu, for at reducere symptomerne, samt for at nedsætte risikoen for langsigtede bivirkninger (psykiske), såsom angst, depression, misbrug, ulykker og selvmord, som er de mest udbredte “langsigtede bivirkninger” af ubehandlet ADHD.

Derfor anmoder jeg, endnu engang, om at alle der bruger ADHD i deres overskrifter, for at tiltrække læsere, er flinke at overveje hvilken konsekvens det har for de ca. 50.000 børn, der i dag lever i social isolation, uden venner, tryghed og livskvalitet, hvilket kunne have været undgået med medicin, hvis medierne ikke havde fået overbevist forældrene om at ADHD medicin til børn, er moralsk forkasteligt.

86% af alle med ADHD får IKKE medicin!

Her er de reelle tal for ADHD medicinforbruget i Danmark over de seneste 10 år …

Udvikling i forbrug af ADHD medicin 2016

Som det kan ses i tabellen, så er andelen af børn i alderen 0 – 9 år, der får ADHD medicin, faldet fra at udgøre 21% af alle, til i dag blot at udgøre 7% af alle der får medicin!

Delvist skyldes dette at børn vokser og bliver ældre (big surprise), samt at man har sat proppen i for at give børn under 6 år ADHD medicin, på trods af at forskningen har bevist at man allerede skal begynde omkring 4 års alderen, for at undgå at barnet udvikler f.eks. ODD. Hvis man venter med at påbegynde medicinering til omkring 7-8 års alderen, så er der mindre end 5% sandsynlighed for at man kan få bugt med barnets ODD, hvori mod man stort set kan undgå at barnet overhovedet udvikler ODD, hvis man begynder omkring 4 års alderen.

Man har en idé om at “man kan da ikke give amfetamin til et barn på 4 år!” og det er korrekt – det kan man da ikke – medmindre at barnet lider af ADHD og dermed ikke selv er i stand til at producerer den mængde dopamin som kroppen normalt kan, og kræver, hvorfor man så hjælper kroppen med at forøge produktionen af dopamin, ved at bruge ADHD medicin med amfetamin i.

ADHD medicin har INGEN euforiserende virkning på personer med ADHD – kun på personer som IKKE har ADHD. Amfetamin virker i vores krop, på samme måde som insulin injektion gør for en diabetiker, til at rette op på en medfødt fysisk fejl i kroppen.

Ingen ville mene at det er vanvid at give et barn på 4 år insulin for sin diabetes, vel? Så hvorfor er det så forfærdeligt at give et barn på 4 år amfetamin for deres ADHD? – Forskellen er lig nul!

ADHD er hjernens diabetes!

Fat det nu – og få så sat gang i at få flere børn i behandling – så vi undgår alle de mange følgevirkninger der følger med en diagnose som ADHD!

Tak for din tid!

/ADDspeaker