Uniquely serviced since 2015

  • 188,749 persons

No BS, Just Science?

Correct. Since the Internet is filled up with garbage about ADHD, I’ve spent 8 years now on reading the scientific evidence on PubMed to ensure that what you find on my blog is – NO BS, Just Science …

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder…

Share

Vigtig forståelse af hvorfor det at have ADHD, er et handicap. Alt for mange mennesker tror fejlagtigt at blot det at man har diagnosen ADHD, er et handicap i sig selv – men det er ikke korrekt!

Hvad er et handicap, så?

Man kan altså ikke være handicappet fordi man har ADHD (og nogen anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse for den sags skyld), man har et handicap på grund af resultatet af de personlige og sociale konsekvenser af symptomerne, ved at have ADHD man måtte opleve ved mødet med samfundet

ADDspeaker

Definitionen af hvorfor der er en vigtig forskel mellem forståelsen af “at være handicappet” og hvad det vil sige “at have et handicap”, er defineret af FN således;

Handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre

FN

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

Det Centrale Handicapråd i Danmark beskriver det, at have et handicap, som;

I Standardreglerne og i serviceloven handler handicap altså om konsekvenserne af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, mens vi andre steder bruger betegnelsen handicap. Det er ofte fremhævet, at handicap ikke handler om sygdom: En person, der har en funktionsnedsættelse, er ikke nødvendigvis syg. Personer med funktionsnedsættelser bliver syge og raske på samme måde som andre mennesker.

Det centrale handicapråd

Det er lidt kringlet beskrevet, men det er vigtigt at være præcis så man forstår forskellen mellem, det at være og det at have, et handicap.

Så det at have ADHD er altså et handicap, og ikke som nogen ynder at sige “blot et udtryk for dårlig opdragelse fra forældrenes side”.

Hvis nogen vil diskutere dette emne yderligere, f.eks. på kommunen, så henvis dem til Højesterets dom 250/2011, hvori de stadfæster er det at have ADHD er et handicap og er beskyttet af alle relevante love i Danmark.

Personligt siger jeg om mit handicap;

Min ADHD er ingen undskyldning for min adfærd, men den er til gengæld en fanden god forklaring på den!

ADDspeaker

Den lange forklaring følger …

Hvor mange er vi med ADHD egentligt?

NOTE: Der findes ikke nogen præcis opgørelse over antallet af personer med diagnosen ADHD, så de fleste researchere bruger disse tal omkring medicinforbruget af ADHD medicin fra Statens Serum Institut som reference.

Jeg har spurgt en af danmarks førende forskere i psykiatri, Professor Poul Videbech, om hvordan det kan være at vi ikke ved det nøjagtige antal, og da han iøvrigt er et ligeså rart, behageligt, respekteret og vellidt menneske, som han ser ud til at være, så svarede han mig med denne udtalelse;

Professor dr. med. Poul Videbech

Der er masser af sygdomme vi ikke ved præcist hvor mange der er af. Fx cancersygdomme, de psykiske sygdomme osv. Vi ved fx kun at ca 3-4% af befolkningen har en depression, men ikke mere nøjagtigt end det. Det hænger bl.a. sammen med at psykisk syge og andre behandles mange forskellige steder i forskellige regier og der findes en del udiagnosticerede tilfælde. Så fx ADHD kan tænkes at blive behandlet af praktiserende læger, børnepsykiatere, neurologer, pædiatere, hospitalambulatorier osv osv

Professor dr. med. Poul Videbech

Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup

I Lægehåndbogen på sundhed.dk bliver der nævnt at prævalensen for ADHD (altså den statistiske sandsynlighed) ligger på omkring 5% af befolkningen eller ca. 280.000 personer i Danmark alene.

#ViMedADHD er faktisk et ret stor gruppe af mennesker, relativt set.

Du kan også læse min artikel “Alt om ADHD” her på siden for mere information.

Indledning

At have ADHD er et handicap.

Ikke fordi vores psykiske lidelse, ADHD, er selve handicappet, ligesom det at være blind ikke er et handicap i sig selv.

Det er den funktionsnedsættelse der følger med lidelsen, der giver os et handicap.

For en der er blind er deres handicap således at de ikke kan orientere sig i det offentlige rum, uden auditive hjælpemidler eller en servicehund.

For #ViMedADHD er det vores nedsatte evne til impuls -og selvkontrol der giver os et handicap, idet vi har sværere end andre ved at navigere i et komplekst samfund der bygger på evnen til at kunne udskyde en belønning her og nu, for at få en større belønning senere hen.

Vi har f.eks. ekstra svært ved at stå i kø på apoteket, fordi vores hjerne ikke er i stand til at “tale fornuft” til os og berolige os med en indre stemme der sikrer at vi ikke bare maser os op foran og kræver vores ret.

Ikke fordi vi er dårligt opdraget, ubehøvlede eller ondskabsfulde, men simpelthen fordi den “indre dialog eller indre stemme” som man normalt bruger til at begrænse de følelsesmæssige udbrud med, også kaldet impuls -og selvkontrol, i vores psykiske lidelse er selve kernen i vores manglende “stop-klods” for uacceptabel social adfærd, såsom at springe over i køen eller give sin uforbeholdne mening til kende, uanset hvor upassende den end måtte være i den givne kontekst.

Iøvrigt er det at kalde ADHD for en “opmærksomhedsforstyrrelse med eller uden hyperaktivitet” ligeså upræcist som at sige at “hunden bider”, for det kommer jo helt an på situationen om hunden bider eller ej, ikke sandt? #ViMedADHD har egentligt ikke problemer med holde opmærksomhed i sig selv, det grundlæggende problem er mere at vi ikke er i stand til at udelukke alle de mange sanseindtryk vi får hele tiden, som så sætter gang i vores impulsivitet, som så gør at vi springer fra den ene ting eller emne, til et andet, hele tiden.

Oftest er problemet faktisk at vi ikke kan løsrive os fra noget vi er igang med som vi nyder at lave, f.eks. spille computerspil, selvom vi intellektuelt godt ved at vi burde have stoppet for længst, for at nå i skole til tiden.

Vi kan altså ikke flytte vores opmærksomhed fra det der føles rart at lave lige nu, til det som er det bedste for os at lave, set i et fremtidigt perspektiv.

Mange af #ViMedADHD har desuden en funktionsnedsat tidsfornemmelse. Vi lever i nuet, uden at kunne se fortiden eller fremtiden for os. Dette skyldes at vi har en manglende evne til at “visualisere” vores fortid og fremtid i billeder, hvilket er et fundamentalt vilkår for at kunne “lære af sine erfaringer”.

Derfor er #ViMedADHD mange der gentager den samme fejltagelse, om og om og om og om og om … igen. Det driver vores omgivelser til kanten af vanvid og os selv til at leve i en konstant tilstand af selvkritisk refleksion, vi skammer os jo også selv over det.

Mit helt personlige og komplet uvidenskabeligt dokumenteret intuitive gæt er, at det er her kilden til al den angst, stress og depression som #ViMedADHD ofte lider af, udspringer, fordi vi lever i en tilstand af kronisk stress og dårlig samvittighed over alt for mange ting i vores liv.

Måske er det også her vi finder årsagen til at der er 3 gange så stor risiko for at dø, inden man bliver 45 år gammel, hvis man er en af #ViMedADHD, sammenlignet med befolkningen bredt set, 3 gange så stor risiko for at dø!

Når man så lægger til at vi har en nedsat evne til selvkontrol, så ser man ofte at man bliver fysisk urolig, snakker hurtigt og taler meget (eller skriver alt for meget, som i mit personlige tilfælde), hvilket alt sammen ser ud som om man har en opmærksomhedsforstyrrelse, udefra.

Altså bider hunden ja, men kun når den bliver bragt i en situation der kræver at den bider, den render jo ikke rundt og tygger i alle den møder på sin vej, uden nogen form for grund, vel?

Det er det samme der gør sig gældende for #ViMedADHD, idet vi jo ikke er symptomatiske al tid, hele tiden, men primært når vi bliver bragt i en situation hvor vores funktionsnedsættelse kommer til udtryk.

Så derfor er vores ADHD er et handicap, fordi #ViMedADHD har sværere ved nogle ting i livet, som befolkningen bredt set ikke har svært ved.

Og lige for at slå den her sejlivede myte ihjel, én gang for alle, så kan man altså ikke være handicappet, man kan kun have et handicap

Hvad Vil Det Sige At Have Et Handicap?

I Danmark er der en udbredt misforståelse af begrebet handicap. Fejlagtigt defineres det ofte som værende den fysiske eller psykiske lidelse en person måtte have, som værende personens handicap, men det er ikke korrekt.

Definitionen af hvorfor der er en vigtigt forskel mellem at være handicappet og hvad det vil sige at have et handicap, er defineret af FN således;

handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre,

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

Hvorfor Er ADHD Et Handicap?

Børn, unge og voksne med ADHD har vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, de har problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter. Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Dette gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter. For børn medfører det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. For unge og voksne betyder det problemer med at holde fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Lægehåndbogen på sundhed.dk

Det betyder at #ViMedADHD er underlagt de samme regler og lovgivning på lige vilkår med alle andre med et handicap. ADHD-foreningen er medlem af Dansk Handicap Forbund og Socialstyrelsen har dedikeret et helt afsnit om ADHD under fanebladet Handicap på deres hjemmeside.

Vi er ligeledes beskyttet af FN-konventionens artikel 1, stk. 2 i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap der sikrer at vi bliver behandlet på lige vilkår med alle andre mennesker i verden.

Højesteret afsagde i 2013 en dom om uberettiget fyring, i hvilken retten giver anklager medhold i at det er i strid med forskelbehandlingsloven at fyre en medarbejder med begrundelse i at vedkommende har ADHD og dermed blev ADHD anerkendt som et handicap på arbejdsmarkedet.

Historisk dom for vi med ADHD

Torsdag den 13. juni 2013

Dom i sag 250/2011 ved Højesteret

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen rejser navnlig to spørgsmål. For det første om B har tilsidesat en oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens § 6. For det andet om bortvisningen af hende begrundet i hendes ADHD-lidelse var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Helbredsoplysningsloven

Højesteret finder, at B har opfyldt en eventuel oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens § 6 ved i tilknytning til ansættelsessamtalen den 19. april 2008 at oplyse om sin ADHD-lidelse til advokatsekretærerne C og D, som deltog i ansættelsessamtalen sammen med A. As bortvisning af B under henvisning til, at hun ikke havde opfyldt sin oplysningspligt, er derfor uberettiget, og hun har krav på erstatning for løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden med i alt 59.346 kr.

Forskelsbehandlingsloven

Efter EU-Domstolens dom af 11. april 2013 i de forenede sager C-335/11, Ring, og C-337/11, Skouboe Werge, skal begrebet ”handicap” i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende direktiv fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb. – 8 –

Efter bevisførelsen, herunder navnlig de foreliggende lægelige oplysninger, lægger Højesteret til grund, at B led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv.

Hun blev bortvist af A med henvisning til hendes ADHD-lidelse. Der foreligger derfor en direkte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 2.

Højesteret finder, at B som følge heraf bør tilkendes en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1.I

Læs hele dommen fra Højesteret

Retsgrundlag

EU-Domstolen

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=DA

[…] EU-Domstolen har i dom af 11. april 2013 i de forenede sager C-335/11, Ring, og C-337/11, Skouboe Werge, besvaret præjudicielle spørgsmål fra Sø- og Handelsretten om fortolkningen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2008 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Dette direktiv er gennemført i dansk ret ved forskelsbehandlingsloven […]

Forskelsbehandlingsloven

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=122522

[…] § 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse […]

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap

http://www.dch.dk/content/konventionsteksten

Artikel 1

[…] Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre […]

Artikel 2

[…] betyder ”diskrimination på grund af handicap” enhver sondring, udelukkelse eller begrænsning på grund af et handicap, hvis formål eller virkning er at svække eller ophæve den ligelige anerkendelse, nydelse eller udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, civile eller et hvilket som helst andet område. Dette omfatter alle former for diskrimination, herunder nægtelse af rimelig tilpasning,[…]

Konklusion

Det blev således fastslået at ADHD er et handicap, på lige fod med alle andre former for handicap og skal behandles som sådan, ikke blot juridisk, men i høj grad menneskeligt.

Der er desværre fortsat en manglende viden i samfundet om dette og især i mødet med det kommunale system oplever man i overvejende grad at sagsbehandleren ikke er ordentligt uddannet til at servicere og forstå hvilke behov og  hvilket handicap, borgere med ADHD har brug for.

Det er min helt personlige opfattelse og erfaring, efter mit arbejde med at researche i den tilgængelige viden om ADHD og samtidigt være “inde i systemet” som kontanthjælpsmodtager, at der er helt fundamentale udfordringer i det offentlige danske systems forståelse for, opfattelse af og tilgang til, #ViMedADHD, når vi møder det kommunale system.

Hyppigt bliver man mødt med en så høj grad af misinformation og/eller uvidenhed at man skal bruge tid på noget så tåbeligt, som at dokumentere at ADHD er en varig funktionsnedsættelse der ikke forsvinder af sig selv blot fordi man ikke er barn længere, med krav om yderligere en speciallægeerklæring fra en psykiater, udover sin dokumenterede diagnose, før man kan komme i betragtning til at få den hjælp som bl.a. Serviceloven m.v. sikrer mennesker med handicap i Danmark.

Da #ViMedADHD tilmed har svært ved selv at overskue alle disse love og regler, er det nærmest en tikkende bombe, idet man som borger føler sig frustreret over hele tiden at skulle forklare og forsvare sig. ADHD-foreningen har gjort og gør fortsat en stor indsats for at oplyse og uddanne de ansatte i kommunerne, men der er ikke den store velvilje fra beslutningslaget til at bevilge ressourcer til en indsats der står mål med opgavens omfang.

I maj 2012 udkom Socialstyrelsens ” National ADHD handleplan ” til 26 mio. kr. som på mere end 100 velskrevne sider, beskriver de mange tiltag som kommunerne bør implementere, men i skrivende stund, er der ingen kommuner der har gjort en helhjertet indsats og #ViMedADHD er fortsat overladt til tilfældighedernes spil, i mødet med det kommunale Danmark.

Derfor er der i dag en markant overvægt i antallet af kontanthjælpsmodtagere med ADHD der lever et liv på bunden af samfundet, uden nogen udsigt til en bedre fremtid.

Konklusion

Som denne artikel også belyser, så er der tale om et meget komplekst lovgrundlag og det anbefales at du får en person til at læse det sammen med dig, så I kan diskutere det igennem og finde ud af hvordan du står stillet i forhold til din situation.

Jeg håber at dette kan medvirke til at øge kendskabet til dine rettigheder.

/ADDspeaker

Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

ADHD: Medication for Dummies

When you say ADHD, most people automatically turn to the subject of ... meds ... Most people believe that they… Read More

6 hours ago

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

1 year ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD as a Risk Factor for Infection With Covid-19

New study shows that people infected with COVID-19 have a higher risk of having ADHD, ASD, or Schizophrenia. If you… Read More

1 week ago

ADHD: More than half of women with ADHD have experienced Sexual Victimization

ADHD and Sexual Victimization: Adults with ADHD histories were more likely to report any form of sexual victimization (53.6%) than… Read More

2 weeks ago

ADHD Parenting 101

In this presentation, renowned and respected ADHD researcher, Dr. Barkley, Ph.D. distills from his 40 years of research and clinical… Read More

5 years ago

Hvorfor er mænd bare så …

Stort set hver dag taler jeg med kvinder, mødre mest, som søger sparring omkring det at leve i en familie… Read More

2 weeks ago

Latest NO BS science

This post will include excerpts of the 3 latest scientific studies, I’ve read, and my hope is to inspire you… Read More

2 weeks ago

I was diagnosed with ADHD aged 35 – the biggest hurdle was convincing everyone it’s real

Jeg har valgt at reprinte denne artikel i sin helhed, og på dens originale sprog, fordi jeg finder den værende… Read More

3 weeks ago

This website uses cookies.