ADHD – Kend Serviceloven

Kender du dine rettigheder ift Serviceloven? Jeg gjorde ikke, derfor undersøgte jeg hvilke regler der gælder, med fokus på ADHD.

[fblike]

ADHD – Kend Serviceloven …

ADHD - Kend Serviceloven

Serviceloven findes der en masse bestemmelser som netop er rettet mod vi med ADHD. Det er kommunalbestyrelsen og ikke kommunens administration, der har myndighedsansvar for denne lov. Det betyder at du til enhver tid kan søge hjælp hos dine lokalpolitikere hvis Jobcenter, Borgerservice osv. ikke lever op til lovens bestemmelser. I denne artikel vil jeg gennemgå de vigtigeste paragraffer, men iøvrigt opfordrer til at du selv (evt. sammen med en anden) læser de relevante afsnit igennem, for at sikre at du kender dine rettigheder.

B E M Æ R K
Da dette er noget tungt noget for vi med ADHD, vil jeg anbefale at du læser det sammen med en anden, for at sikre at du forstå, ikke blot ordene, men endnu vigtigere betydningen af ordene!


Vigtig forståelse af hvorfor det at have ADHD, er et handicap

Alt for mange mennesker tror fejlagtigt at blot det at man har diagnosen ADHD, er et handicap i sig selv – men det er ikke korrekt!

[quote]Man kan altså ikke være handicappet fordi man har ADHD (og nogen anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse for den sags skyld), man har et handicap på grund af resultatet af de personlige og sociale konsekvenser af symptomerne, ved at have ADHD man måtte opleve ved mødet med samfundet[/quote]

Definitionen af hvorfor der er en vigtig forskel mellem forståelsen af “at være handicappet” og hvad det vil sige “at have et handicap”, er defineret af FN således;

[quote] […] handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre […][/quote]

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

Det Centrale Handicapråd i Danmark beskriver det, at have et handicap, som;

[quote] I Standardreglerne og i serviceloven handler handicap altså om konsekvenserne af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, mens vi andre steder bruger betegnelsen handicap. Det er ofte fremhævet, at handicap ikke handler om sygdom: En person, der har en funktionsnedsættelse, er ikke nødvendigvis syg. Personer med funktionsnedsættelser bliver syge og raske på samme måde som andre mennesker. [/quote]

Det er lidt kringlet beskrevet, men det er vigtigt at være præcis så man forstår forskellen mellem, det at være og det at have, et handicap.

Så det at have ADHD er altså et handicap, og ikke som nogen ynder at sige “blot et udtryk for dårlig opdragelse fra forældrenes side”.

Hvis nogen vil diskutere dette emne yderligere, f.eks. på kommunen, så henvis dem til Højesterets dom 250/2011, hvori de stadfæster er det at have ADHD er et handicap og er beskyttet af alle relevante love i Danmark.

Personligt siger jeg om mit handicap;

[quote] Min ADHD er ingen undskyldning for min adfærd, men den er derimod selve årsagen til min adfærd![/quote]

Så er den ged vist barberet og begravet – eén gang for alle!


ADHD - Kend Serviceloven

Hent hjælp hos kommunalbestyrelsen

Hvis du mener at du ikke modtager den hjælp du har krav på, i Serviceloven, så kan du skrive til dine kommunalpolitikere for at få hjælp, det er dem der har ansvaret for Serviceloven.

Da det for vi med ADHD er som at bede os om at tage opvasken, slå græs, gå ud med skraldet osv, alene fordi det er gabende kedeligt at læse, så er sansyndligheden for at du selv får taget dig sammen til at kræve din ret sikkert minimal. Derfor har jeg valgt at hjælp dig lidt og har lavet en skabelon som du kan kopiere ind i en ny email og udfylde nogle få ting og sende den til din kommunalpolitiker.

Du finder udvalgsnavn (f.eks. Social- og Sundhedsudvalget), navn og email på dine kommunalbestyrrelsesmedlemmer på din kommunes hjemmeside, som du let kan finde ved at gå på Google og søge på “KOMMUNENAVN og kommunalbestyrelsen”, f.eks. “ballerup kommunalbestyrelse”, så finder du et link på dem du skal kontakte.

Her er en skabelon du kan bruge til at copy/paste ind i en email til dem:

—————– S K A B E L O N    S T A R T  ——————————

Kære [INDSÆT NAVN PÅ KOMMUNALPOLITIKER HER],

Jeg er diagnosticeret med et handicap der hedder ADHD og har brug for din hjælp, da jeg ikke er så stærk i det at formidle mine behov, på skrift og i tale. Dette skyldes at det er en del af mit handicap og jeg håber på at du vil være sød at hjælpe mig med følgende sag. Det at jeg har ADHD, betyder at jeg har en væsentlig nedsat funktionsevne og dermed er omfattet af Servicelovens bestemmelser.

Da det er kommunalbestyrelsen der har myndighedsansvaret for Serviceloven, og da jeg ikke mener at [INDSÆT NAVN PÅ FORVALTNING HER (f.eks. Jobcenter)] har overholdt bestemmelserne i forhold til [INDSÆT PARAGRAFNUMMER (f.eks. § 81) HER] og har afvist min ansøgning om støtte, beder jeg om din hjælp til at sikre at jeg får den bistand som jeg er sikret via lovens bestemmelser, og har krav på i henhold til FN’s Verdenserklæring for Menneskerettigheder.

Det sagen omhandler er, at;

[INDSÆT KORT BESKRIVELSE AF SAGEN HER]

Det jeg har brug for hjælp til er, at;

[INDSÆT KORT BESKRIVELSE AF DINE BEHOV HER]

Det jeg søger efter støtte til er omfattet af denne paragraf [INDSÆT PARAGRAFNUMMER HER (f.eks. § 81)] i Serviceloven;

[INDSÆT TEKSTEN FRA PARAGRAFFEN HER (Copy/Paste)]

Jeg håber på din forståelse og at du vil hjælpe mig i denne, for mig, svære sag.

På forhånd tak for din forståelse, interesse og støtte, det betyder meget for mig!

Med venlig hilsen,
[INDSÆT DIT FULDE NAVN]
[INDSÆT TELEFONNUMMER]
[INDSÆT EMAILADRESSE]

Yderligere information kan du finde her:

ADHD er et internationalt anerkendt handicap og underlagt beskyttelse under FN’s handicapkonvention, Institut for Menneskerettigheder, EU-Domstolen og Højesteret.

Serviceloven FN’s Handicapkonvention Højesteret & EU-Domstolen ADHD-foreningen

Der findes også en kort artikel om rettigheder for handicappede med ADHD her: 
http://addspeaker.net/adhd-er-et-handicap-kend-dine-rettigheder/

—————– S K A B E L O N    S L U T  ——————————


SERVICELOVEN

Den fulde tekst findes her: Serviceloven på Retsinformation

Overordnet formål

[…] I forhold til det sociale serviceområde betyder dette, at det for fremtiden alene er kommunalbestyrelserne, der har et myndighedsansvar i forhold til tildeling af ydelser efter serviceloven […]

§ 1.  Formålet med denne lov er

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk.2.  Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk.3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Forklaring til § 1

[…] Med bestemmelsen fastsættes det generelle formål med ydelser efter serviceloven. Det understreges, at forebyggelse er et væsentligt element i de samlede ydelser efter serviceloven og at dette sigte må indgå både i forbindelse med tilrettelæggelsen af generelle tilbud, men også ved tildeling af konkrete ydelser, der skal tilgodese behov, der følger af nedsat funktionsevne, ligesom forebyggelseselementet indgår i forbindelse med rådgivning. […]

ADHD Relevante paragraffer

Se den fulde forklaring nogle af de mest relevante af paragrafferne på DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet der har lavet en fantatisk informativ og overskuelig hjemmeside, hvor de forklarer alle detaljerne.

Den fulde tekst findes her: Serviceloven på Retsinformation

Leave a Reply